Directeur Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE)

Kempenhaeghe
09-07-2020    2020-05777   

Over Kempenhaeghe
Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe het expertisecentrum bij uitstek. De kracht van Kempenhaeghe zit in de veelomvattende benadering, de gespecialiseerde zorg, het speciaal onderwijs, de innovatie, zowel als de wetenschap. Deze elementen worden in nauwe verbinding met elkaar ontwikkeld en aangeboden aan de cliënten. Als gevolg van het feit dat de professionals binnen Kempenhaeghe vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëren zij integrale en effectieve oplossingen.

Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; er wordt vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Omdat de professionals binnen Kempenhaeghe als geen ander weten welke impact een ziekte in de bovengenoemde domeinen kan hebben op het leven van cliënt/patiënt en zijn/haar omgeving, hebben ze altijd alle aandacht voor deze aspecten. Daarbij wenden zij hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken totdat de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.
Om de zorg nu en in de toekomst nog verder te verbeteren, is Kempenhaeghe voortdurend bezig met ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van kennis. Dat doen zij in de vorm van wetenschappelijk onderzoek dat de toon zet voor ontwikkelingen op de centrale vakgebieden: epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. Zij delen deze kennis graag met andere zorgverleners in ziekenhuizen, instellingen en instanties. Daarnaast wisselen zij continu kennis uit in diverse samenwerkingsverbanden met academische centra en het bedrijfsleven. In dit veranderende landschap streeft Kempenhaeghe ernaar om voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie een Europese hub te worden.
 
Organisatie
Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee leden. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe opereren vijf expertisecentra. Deze vijf centra functioneren weliswaar onafhankelijk, maar wel in zeer nauwe samenwerking met elkaar:

  • Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht UMC+ (ACE)
  • Centrum voor Epilepsiewoonzorg
  • Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse. De Berkenschutse verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • Centrum voor Slaapgeneeskunde actief in patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs
  • Centrum voor Neurologische Leer – en Ontwikkelstoornissen

Over ACE
ACE is een samenwerkingsverband tussen MUMC+ (Maastricht Universitair Medisch Centrum) en Kempenhaeghe. Het betreft hier een VOF met twee uitvoeringsorganisaties. Binnen dit samenwerkingsverband wordt het beste van beide partijen bij elkaar gebracht op het gebied van zowel wetenschap als de zorg voor mensen met epilepsie. 

De nu volgende beschrijving betreft het onderdeel dat vanuit Kempenhaeghe wordt ingebracht. De koers van het samenwerkingsverband ACE wordt met het afdelingshoofd Neurologie MUMC+ uitgezet.

Het centrum (ACE) valt onder de ziekenhuiszorg en is gevestigd op de locaties Heeze en Oosterhout, met klinische en poliklinische faciliteiten. Er zijn gespecialiseerde epilepsie monitoring units (EMU) waar patiënten gedurende een afgebakende periode worden geobserveerd middels continue EEG- en videomonitoring. Kempenhaeghe bezit ook een MRI. Daarnaast zijn er afdelingen voor kinderen, volwassenen en mensen met een meervoudige beperking. Voor alle cliënten geldt dat er sprake is van een diagnose epilepsie of een verdenking van, met de daarbij mogelijke bijkomende problematiek. Denk hierbij aan ontwikkelingsproblematiek, school-/leerproblemen, gedragsproblematiek, psychische – of sociale problematiek. Locatie Heeze beschikt ook over de mogelijkheid om vitale functies te bewaken (medium care).

Ambities van ACE
Mensen van jong tot oud kunnen bij de neurologen, kinderneurologen en verpleegkundig specialisten / physician assistants van Kempenhaeghe terecht voor de best mogelijke epilepsiezorg. Zij werken intensief samen met de multidisciplinaire medisch ondersteunende staf. Daarbij hebben zij state of the art diagnostische- en behandelmogelijkheden tot hun beschikking. Voorbeelden hiervan zijn de hoogwaardige
video EEG, de MRI en de epilepsiechirurgie. Niet alleen wordt op deze manier de beste diagnostiek of behandeling aangeboden, ook wordt er binnen de voor Kempenhaeghe karakteriserende integrale aanpak naar de effecten buiten het medische vlak gekeken. Zo worden de consequenties op professioneel gebied zowel op educatief gebied als op het gebied van huisvesting meegenomen. Het werkproces wordt bijv. zo ingericht dat patiënten op de best mogelijke manier geholpen kunnen worden en daar waar mogelijk, wordt de poliklinische zorg dichterbij gebracht door middel van lokale poliklinieken in het land. Kempenhaeghe levert zinnige en efficiënte zorg en verwijst patiënten terug naar de 2e lijn zodra dit medisch inhoudelijk mogelijk is.

De professionals binnen Kempenhaeghe vinden het van groot belang om met respect naar persoonlijke waarden van de patiënt en naasten te handelen. Hierbij vergroten zij doorlopend kennis door het doen van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek en het volgen van bijscholing. Daarnaast delen zij expertise met anderen door het geven van scholing en het participeren in diverse netwerken. Op onder andere het gebied van kennismanagement werken we samen met collega instelling SEIN.

Directeur ACE
Als centrumdirecteur ACE bent u integraal verantwoordelijk voor het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE). U bent mede verantwoordelijk voor het bepalen en uitzetten van de koers van het centrum met name op het gebied van patiëntenzorg. passend bij een moderne eigentijdse bedrijfsvoering. U vormt samen met de directiesecretaris en (medisch) managers (kliniek, diagnostiek, polikliniek, cluster kinderen, cluster volwassen, cluster diagnostiek, onderwijs en wetenschap) het managementteam van het centrum ACE. Daarnaast bent u medeverantwoordelijk voor het domein cure en maakt u deel uit van het directieberaad en het managementteam van Kempenhaeghe. U rapporteert aan de raad van bestuur. Als centrumdirecteur streeft u naar een uitstekende bedrijfsvoering. U geeft tevens leiding aan de managers binnen het centrum en zorgt daarbij voor de coördinatie en afstemming rondom alle facetten van de bedrijfsvoering. Dit alles doet u op een heldere en eenduidige wijze waardoor het centrum nu en in de toekomst op effectieve en efficiënte wijze kan blijven functioneren. Ten aanzien van opleiding, wetenschap en innovatie ontwikkelen we momenteel een model om in samenwerking met (kennis)partners op een efficiënte manier meer en sneller resultaat te behalen.

De Directeur ACE
·        bepaalt mede de strategische / tactische koers, de inrichting van en de doelstellingen van het centrum ACE, in samenspraak met MUMC+;
·        ontwikkelt in overleg met de medisch specialisten en andere professionals de visie van het centrum ACE en draagt zorg voor zowel de individuele als teamgerichte aansturing;
·        bepaalt in gezamenlijkheid met welke externe partijen samenwerkingsafspraken worden gemaakt;
·        draagt er zorg voor dat de gezamenlijk uitgezette lijnen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek met TriO (onderzoek, opleiding en ontwikkeling/innovatie) geborgd worden;
·        is nauw betrokken bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars (participeert in het overleg);
·        is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, productie, budget, personeel, facilitaire diensten, kwaliteit, organisatorisch, communicatie, informatie;
·        is verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken met de inhoudelijke- en bedrijfsmatige ondersteunende diensten;
·        vertegenwoordigt de instelling extern in overleg met de medisch specialisten op het gebied van zorg, wetenschap en onderwijs;
·        geeft mede richting aan innovaties binnen het centrum en Kempenhaeghe in het algemeen;
·        geeft mede richting aan kwaliteitsontwikkeling en borging binnen het centrum en Kempenhaeghe in het algemeen.

De Directeur ACE is medeverantwoordelijk voor het
·        Domein cure;
·        Roulerend voorzitterschap in overlegvorm binnen managementteam domein cure;
·        Leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de instelling Kempenhaeghe.

Profiel van de 'ideale kandidaat' Directeur ACE
Opleiding/ervaring/achtergrond:
ACE is op zoek naar een integrale directeur die zich thuis voelt in een collegiaal integraal team. De ideale kandidaat heeft een achtergrond als medicus, aangevuld met een bedrijfskundige/ bedrijfseconomische richting of Beleid en Management/ Gezondheidswetenschappen. ACE streeft naar het aanstellen van een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende directeur die Kempenhaeghe in nauwe samenwerking met de managers op een resultaatgerichte, duurzame inhoudelijke wijze verder brengt. Dit alles op een manier die past binnen de visie, missie en waarden van Kempenhaeghe, waarbij u medeverantwoordelijkheid neemt voor de verdere ontwikkeling van deze missie, visie en strategie om op een passende wijze aan de vraag van cliënten in een voortdurend veranderende zorgcontext te kunnen voldoen.

De directeur heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen. Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door met name compassie voor menselijke aspecten, in combinatie met professionele zakelijkheid. U signaleert kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden. U anticipeert in gezamenlijkheid met het managementteam op relevante ontwikkelingen binnen de epileptologie. Diplomatieke integere kwaliteiten en verbindend vermogen, zijn passend bij uw onafhankelijke geest. U beschikt over een energieke en toegankelijke stijl van werken. Als directeur ACE gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet u noodzakelijke strategische keuzes goed te onderbouwen voor alle betrokkenen. U bent daarnaast in staat om in verbinding en dichtbij de cliënten en de medewerkers te staan. Dit doet u met passie, plezier en u beschikt over gevoel voor humor en relativeringsvermogen.

In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn, afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische als ook een verbindende houding en tevens een belangrijke voorbeeldfunctie. U kunt aanspreken, vragen stellen, complimenteren en feedback geven. U erkent de kracht en waarde van cliëntenparticipatie en de medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van zowel cliënten als medewerkers.

Belangrijke voorwaarden voor de gewenste zwaarte voor Kempenhaeghe; de gewenste kandidaat:
·        beschikt over een academische, inhoudelijke opleiding, is bij voorkeur arts aangevuld met bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen;
·        heeft managementervaring in complexe organisaties in de cure, met verantwoordelijkheid voor zowel sturing op kwaliteit als op kosten; in staat om samen met de managers zowel zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding als bedrijfsvoering op gebied van financiën, ICT, HR facilitair aan te sturen en hierin richtinggevend te zijn;
·        heeft ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie-veranderingsprocessen;
·        heeft een bewezen trackrecord m.b.t. zorginnovatie en de vertaalslag daarvan naar de verkoop aan zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten;
·        heeft ervaring in het sturen van een organisatie waarin ook de meerjaren prognose en inbreng van investeringen, liquiditeit e.d. zijn opgenomen;
·        kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening;
·        heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en heeft in zijn/haar carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven;
·        beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van specialistische zorg in de cure, kwaliteit & innovatie en financiering in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld met kansen en openingen voor de eigen organisatie;
·        beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (andere ketenpartners, gehandicaptenzorg sector, ziekenhuizen en andere aanbieders op het gebied van de epileptologie en daarnaast ook relaties in het onderwijs en de academische wereld) of heeft bewezen, snel relevante netwerken, allianties en relaties buiten de eigen organisatie op te kunnen bouwen, te onderhouden en aan te wenden om informatie, steun of medewerking te krijgen;
·        geeft in zijn/haar cv blijk van een leven lang leren en kan in reflectievermogen en zelfinzicht laten zien.

Persoonskenmerken:
·        gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend;
·        een absolute teamplayer, delegeert makkelijk, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmerend, haalt het beste uit medewerkers, cliënten en belangenbehartigers;
·        communicatief en presentatievaardig, luistert, is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers en van de cliënten;
·        is in staat om leiding te geven aan zorgprofessionals;
·        is bereid om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening binnen de neurologie/epileptologie;
·        heeft het vermogen om theoretische kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk en deze toepasbaar te maken. Is een innovator en inspirator;
·        is organisatie- en omgevingssensitief, is empathisch, is onbaatzuchtig;
·        heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
·        heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag;
·        neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, stuurt op zowel kwaliteits- als kostenbewustzijn en resultaat;
·        heeft integraal overzicht en analytisch vermogen;
·        is besluit- en slagvaardig en resultaatgericht.

Honorarium
De Directeur ACE wordt binnen Kempenhaeghe gehonoreerd conform cao ziekenhuizen.
Kempenhaeghe laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen partner bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Kempenhaeghe. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies.

Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een Talent Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. De partners van Van der Laan & Co zijn TMA gecertificeerd.

Daarnaast is een openbaar bronnenonderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de organisatie, haar bestuur of toezicht, externe stakeholders etc.) om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, onderdeel van de selectieprocedure.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760.
De reactietermijn sluit op 3 augustus 2020.