Directeur CEW (Centrum voor Epilepsie Woonzorg)

Kempenhaeghe - Heeze
01-07-2020    2020-05720   

Over Kempenhaeghe
Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, is Kempenhaeghe het expertisecentrum bij uitstek. De kracht van Kempenhaeghe zit in de veelomvattende benadering, de gespecialiseerde zorg, het speciaal onderwijs, de innovatie, zowel als de wetenschap. Deze elementen worden in nauwe verbinding met elkaar ontwikkeld en aangeboden aan de cliënten. Als gevolg van het feit dat de professionals binnen Kempenhaeghe vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëren zij integrale en effectieve oplossingen.
Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; er wordt vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Omdat de professionals binnen Kempenhaeghe als geen ander weten welke impact een aandoening in de bovengenoemde domeinen kan hebben op het leven van cliënt/patiënt en zijn/haar omgeving, hebben ze altijd alle aandacht voor deze aspecten. Daarbij wenden zij hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken totdat de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.
Om de zorg nu en in de toekomst nog verder te verbeteren, is Kempenhaeghe voortdurend bezig met ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van kennis. Dat doen zij in de vorm van wetenschappelijk onderzoek dat de toon zet voor ontwikkelingen op de centrale vakgebieden: epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. Zij delen deze kennis graag met andere zorgverleners in ziekenhuizen, instellingen en instanties. Daarnaast wisselen zij continu kennis uit in diverse samenwerkingsverbanden met academische centra en het bedrijfsleven. In dit veranderende landschap streeft Kempenhaeghe ernaar om voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie ook in Europa een belangrijke rol te spelen.
 
Organisatie
Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee leden. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe opereren vijf expertisecentra. Deze vijf centra functioneren weliswaar onafhankelijk, maar wel in zeer nauwe samenwerking met elkaar:
Centrum voor Slaapgeneeskunde,

  • Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht UMC+ (ACE)
  • Centrum voor Epilepsiewoonzorg
  • Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse. De Berkenschutse verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • Centrum voor Neurologische Leer – en Ontwikkelingsstoornissen

Over Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Uitgangspunt voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW) is: ‘Alles wat wij doen draagt bij aan kwaliteit van leven met mensen met epilepsie’. Daarbij gaat Kempenhaeghe uit van het principe ‘Op iedere vraag een antwoord’. De behoeften van de cliënten staan centraal, niet de aandoening die ze hebben. Natuurlijk doen zij dit op een manier die betrouwbaar, kwalitatief veilig en goed is, innovatief en duurzaam. Cliëntenparticipatie is geen loos begrip binnen CEW.
In de komende strategieperiode wil Kempenhaeghe het Centrum voor Epilepsiewoonzorg consolideren en inhoudelijk verder uitbouwen. Zij doet onderzoek naar epilepsie en verstandelijke beperking en kijkt daarbij naar gedrag en stemming, somatische co-morbiditeit, eigen regie en aanvalsdetectie.
CEW richt zich op vier kennislijnen:
·        Epilepsie, verstandelijke beperking en autisme;
·        Epilepsie, verstandelijke beperking en eigen regie;
·        Epilepsie, slaapwaak en verstandelijke beperking;
·        Epilepsie, kinderen en verstandelijke beperking.
 
Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg richt zich als expertisecentrum de komende jaren op de ontwikkeling van netwerken. De expertise op het gebied van epilepsie en slaap kan worden ingezet voor bewoners van gehandicaptenzorginstellingen. Andersom kan CEW samenwerken met gehandicaptenzorginstellingen om onderzoek te doen met een grote populatie cliënten. De bevindingen kunnen vervolgens breed worden gedeeld.
CEW zet de komende jaren zoveel mogelijk in op extramuralisering. Daarbij maken zij waar mogelijk gebruik van moderne technologie zoals e-health en m-health.
CEW biedt gespecialiseerde epilepsie woonzorg en dagbesteding aan cliënten met ernstige therapieresistente epilepsie en bijkomende complexe zorgvragen waardoor zij zijn aangewezen op langdurige gespecialiseerde epilepsie woonzorg. Deze zorg is multidisciplinair vormgegeven in samenwerking met andere centra en diensten van Kempenhaeghe.
Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg heeft een aantal prachtige voorzieningen, zoals Kloostervelden. De komende jaren wordt de ontwikkeling van deze wijk in de gemeente Heeze/Leende, waar het principe omgekeerde integratie op een mooie manier is vormgegeven, afgerond. Uiteraard vraagt het continu aandacht om het transformatieproces goed te laten verlopen. De lessen die hierbij de afgelopen jaren zijn geleerd, zijn wellicht te exploiteren naar andere situaties. Om naadloze zorg voor kinderen met epilepsie te waarborgen gaat het Centrum voor Epilepsiewoonzorg actief meedoen bij het opbouwen van een kindcluster.

Doelstellingen en ontwikkelingen van Kempenhaeghe CEW

Directeur CEW

Als centrumdirecteur CEW bent u integraal verantwoordelijk voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. U bent mede verantwoordelijk voor de positionering, het bepalen en het uitzetten van de koers van het centrum op het gebied van cliëntenzorg, wetenschap, onderzoek en innovatie, en dat alles passend bij de rol in het zorglandschap en met een moderne eigentijdse bedrijfsvoering. U vormt samen met de directiesecretaris en de clusterleiding, het management van CEW. U maakt deel uit van het directieberaad en het managementteam van Kempenhaeghe. U rapporteert aan de raad van bestuur. Dit alles doet u op een heldere en eenduidige wijze waardoor CEW nu en in de toekomst op effectieve en efficiënte wijze kan blijven functioneren.
 

De Directeur CEW

·        bepaalt mede de strategische / tactische koers, de inrichting van en de doelstellingen van CEW binnen de gegeven kaders van Kempenhaeghe;
·        ontwikkelt in overleg met de clusterleiding, adviseurs, artsen en andere professionals de visie van CEW en draagt zorg voor zowel de individuele als teamgerichte aansturing;
·        heeft een goed gevoel voor het perspectief vanuit de cliënt en is goed in staat de cliëntvertegenwoordigers te betrekken bij het maken van beleid;
·        bepaalt in gezamenlijkheid met welke externe partijen samenwerkingsafspraken worden gemaakt;
·        zet in gezamenlijkheid de lijnen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek uit met TriO (onderzoek, opleiding en ontwikkeling/innovatie);
·        is nauw betrokken bij de onderhandelingen met het zorgkantoor (participeert in het overleg);
·        is verantwoordelijk voor de kwaliteit, bedrijfsvoering, productie, budget, personeel, organisatie, communicatie, informatie;
·        is verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken met de inhoudelijke- en bedrijfsmatige ondersteunende diensten;
·        vertegenwoordigt de instelling extern, in overleg met de (medisch) specialisten, op het gebied van zorg, wetenschap en onderwijs;
·        geeft mede richting aan innovaties binnen CEW en Kempenhaeghe in het algemeen;
·        geeft mede richting aan kwaliteitsontwikkeling en borging binnen CEW en Kempenhaeghe in het algemeen;
·        is medeverantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van Kempenhaeghe.

Profiel van de ‘ídeale kandidaat’ Directeur CEW

Opleiding/ervaring/achtergrond:
CEW is op zoek naar een directeur met integrale verantwoordelijkheid die zich thuis voelt in een collegiaal team met een gemoedelijke sfeer. De ideale kandidaat heeft een achtergrond als arts of klinisch (neuro)psycholoog, aangevuld met een bedrijfskundige / bedrijfseconomische richting of Beleid en Management / Gezondheidswetenschappen. Kennis en ervaring van de langdurige zorg is een pré.
 
CEW streeft naar het aanstellen van een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende directeur die Kempenhaeghe in nauwe samenwerking met de clusterleiding op een resultaatgerichte, duurzame en inhoudelijke wijze verder brengt. Dit alles op een manier die past binnen de visie, missie en waarden van Kempenhaeghe. De directeur neemt medeverantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van deze missie, visie en strategie om op een passende wijze aan de vraag van cliënten met een langdurige zorgvraag (cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking) te voldoen. De komende jaren zal de directeur een belangrijke rol krijgen in het verder uitbouwen van externe en interne netwerken.
 
De directeur heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen. Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door vooral compassie voor menselijke aspecten, in combinatie met professionele zakelijkheid. U signaleert kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden. U anticipeert in gezamenlijkheid met andere sleutelfiguren binnen CEW op relevante ontwikkelingen binnen de epilepsie woonzorg. Diplomatieke integere kwaliteiten, verbindend vermogen, zijn passend bij uw onafhankelijke geest. U beschikt over een energieke en toegankelijke stijl van werken. Als directeur CEW gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet u noodzakelijke strategische keuzes goed te onderbouwen en voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken. U bent daarnaast in staat om in verbinding en dicht bij de cliënten en de medewerkers te staan. Dit doet u met passie en plezier en u beschikt over gevoel voor humor en relativeringsvermogen.
 
In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn, afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren. U heeft aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers. U stimuleert initiatieven o.a. op het gebied van onderzoek en innovatie.
U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische als ook een verbindende houding en tevens een belangrijke voorbeeldfunctie. U kunt aanspreken, vragen stellen, complimenteren en feedback geven. U erkent de kracht en waarde van cliëntenparticipatie en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden, in het belang van zowel cliënten als medewerkers.
 
Samenvattend zijn de belangrijke voorwaarden voor de gewenste kandidaat van CEW:
·        beschikt over een academische, inhoudelijke opleiding, is bij voorkeur arts of gedragswetenschapper (bij voorkeur klinisch psycholoog) aangevuld met bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen;
·        heeft bij voorkeur managementervaring in de langdurige zorg, met verantwoordelijkheid voor zowel sturing op kwaliteit als op kosten; in staat om (samen met anderen) met de clusterleiding en de managers van zowel (paramedische) zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, als de managers op het
gebied van financiën, ICT, HR en facilitair, te sturen en hierin richtinggevend te zijn;
·        heeft ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie-veranderingsprocessen;
·        heeft een bewezen trackrecord m.b.t. zorginnovatie en de vertaalslag daarvan naar de verkoop aan zorgkantoren, zorgverzekeraars;
·        beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (zoals collega-instellingen in de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en andere aanbieders/partijen op het gebied van langdurige zorg) en daarnaast ook relaties buiten de organisatie, om op te kunnen bouwen, te onderhouden en aan te wenden.
·        beschikt over een netwerk op wetenschappelijk terrein en is in staat om (wetenschappelijk) onderzoek verder uit te bouwen;
·        heeft ervaring in het sturen van een organisatie, waarbij ook financieel inzicht van belang is;
·        kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening voor cliënten die langdurig zijn aangewezen op zorg;
·        heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en heeft in zijn/haar carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven;
·        beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van de langdurige zorg, kwaliteit & innovatie en financiering in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld met kansen en openingen voor de eigen
organisatie;
·        geeft in zijn/haar CV blijk van voortdurend willen leren en reflectievermogen en kan zelfinzicht laten zien.
 
Persoonskenmerken:
·        mensenmens, gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend;
·        een absolute teamplayer, delegeert makkelijk, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmeert, haalt het beste uit medewerkers, cliënten en belangenbehartigers;
·        communicatief en presentatievaardig, luistert, bevraagt, is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers en van de cliënten;
·        is in staat om leiding te geven aan zorgprofessionals;
·        is bereid om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening binnen de epilepsie woonzorg;
·        is een innovator en inspirator;
·        is organisatie- en omgevingssensitief, is empathisch, is onbaatzuchtig;
·        heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
·        heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag;
·        neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, stuurt op zowel kwaliteits- als kostenbewustzijn en resultaat;
·        heeft integraal overzicht en analytisch vermogen;
·        is besluit- en slagvaardig en resultaatgericht.

Honorarium
De Directeur CEW wordt binnen Kempenhaeghe gehonoreerd conform cao ziekenhuizen.
 
Procedure
Kempenhaeghe laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Kempenhaeghe. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies.
 
Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een Talent Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. De partners van Van der Laan & Co zijn TMA gecertificeerd.
 
Daarnaast is een openbaar bronnenonderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de organisatie, haar bestuur of toezicht, externe stakeholders etc.) om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, onderdeel van de selectieprocedure.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.
De reactietermijn sluit op 24 juli 2020.