Directeur HR en Kwaliteitsontwikkeling

Cordaan
11-01-2021    2020-05842   

Cordaan
Cordaan biedt jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen zij met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam, wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.
Cordaan heeft haar eerste wortels in 1683 liggen en is als huidige organisatie ruim 10 jaar geleden ontstaan uit de fusie van de Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. Vervolgens hebben Stichting AGO en Amsterdam Thuiszorg zich aangesloten en begin 2014 ook de Joodse ouderzorginstelling Beth Shalom. Medewerkers bij Cordaan zijn professioneel, werken met plezier en voelen zich gewaardeerd om hun inzet, betrokkenheid en aandachtige zorg.

Missie en visie
Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben, van jong tot oud. Mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met chronische psychische problemen. Belangrijk is dat de cliënten zo lang mogelijk naar eigen wens en idee zijn of haar leven kan inrichten, het liefst thuis, in de eigen omgeving. Zelfredzaamheid en positieve gezondheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. Of, als dit niet meer gaat, in een veilige en gastvrije woonzorglocatie.

De kernwaarden die leidend zijn bij het werk van Cordaan zijn: kleurrijk, stimulerend, vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij. Medewerkers kunnen investeren in de ontwikkeling van hun kennis. De medewerkers zijn niet alleen betrokken bij de cliënt, maar ook bij zijn directe omgeving zoals mantelzorgers en familie. Cordaan is daarnaast actief betrokken bij ontwikkelingen in de stad om waar dit kan bij te dragen aan oplossingen voor het nu en voor de toekomst.

In de strategie “Koers ’22” zet Cordaan vanzelfsprekend in op de kwaliteit van de zorg met als fundament: goed werkgeverschap, bevlogen en betrokken medewerkers, goede leidinggevenden, financiële gezondheid en innovatie. Cordaan werkt hard aan de ontwikkeling van leiderschap, waarbij aandacht voor de individuele medewerker de kern is. Voor alle leidinggevenden binnen Cordaan geldt: je stimuleert je medewerkers om tot bloei te komen en zorgt dat zij hun werk goed én met plezier kunnen doen. 

Organisatie Cordaan
De tweehoofdige Raad van Bestuur bestaat uit Godfried Barnasconi (voorzitter) en Ronald Schmidt (lid). Samen met de 11 leden van de Directieraad wordt door hen het strategisch beleid voor de organisatie bepaald. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Cordaan hecht sterk aan de inbreng en samenwerking met de medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, de lokale Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad. Naast de formele medezeggenschapsorganen en verschillende kwaliteitscommissies is bij Cordaan een professionele Verpleegkundige Adviesraad operationeel en is Cordaan trots op de actieve jongerenorganisatie Jong Cordaan.

Organisatiestructuur
Cordaan bestaat op dit moment uit 9 zorgdomeinen. Er loopt momenteel een traject om de organisatie aan te passen. Het betreft aanpassingen in de verdeling van de zorgdomeinen binnen zowel Wonen met zorg voor ouderen als in de VGZ en GGZ. Het voornemen is om de drie domeinen Wonen met zorg voor ouderen om te vormen tot één domein. Voor de VGZ en GGZ wordt voorgesteld de onderlinge verdeling als volgt aan te passen: Cordaan Jeugd, GGZ en LVB+, Wonen, werk en dagbesteding en Specialistische Zorg VGZ.

Goed werkgeverschap en kwaliteit van zorg
Cordaan is in de eerste plaats zorgverlener. Tegelijkertijd zijn zij een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Dit geeft Cordaan een brede verantwoordelijkheid. Want werk betekent zoveel meer voor mensen dan alleen het hebben van een inkomen. Het betekent ook: ertoe doen, erbij horen en meedoen. Mede door deze verantwoordelijkheid heeft Cordaan de afgelopen twee jaar een gedegen HR strategie neergezet die neerkomt op aantrekkelijk werkgeverschap die gebruik maakt van magneetkrachten, leiderschapsprogramma, gerichte, data based recruitment en het opleiden van zij-instromers.

De 6.000 medewerkers vormen bij elkaar een afspiegeling van de stad en haar omgeving. Onder al deze professionals zijn ook mantelzorgers, alleenstaande ouders, mensen met schuldenproblematiek en mensen met een fysieke en mentale kwetsbaarheid. Om een goed werkgever te kunnen zijn moet Cordaan zijn of haar medewerkers goed kennen. Dit vraagt om betrokken leidinggevenden, die er op een persoonlijke manier en waar nodig met maatwerk voor hun medewerkers is en ook daarbij grenzen kan stellen.

Cordaan gelooft in een volwassen werkgever – werknemersrelatie, waarin de medewerkers actief betrokken worden bij het maken van belangrijke keuzes en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen inzetbaarheid. Hiernaast geloven zij ook in het grote verband dat er is tussen de bevlogen medewerkers en goede zorg. Cordaan stuurt hier actief op. Oprechte aandacht en steun vanuit de leidinggevende is de belangrijkste voorwaarde voor het behoud en het aantrekken van de beste medewerkers. Daarom kiezen zij voor leidinggevenden die hiervoor staan én hiervan zijn. Ook de context waarin leidinggevenden hun werk doen verandert: aan de ene kant neemt de zorgvraag toe, in omvang, in complexiteit en in diversiteit. Aan de andere kant is er sprake van een steeds groter personeelstekort. Deze combinatie vraagt om een nieuw leiderschap waarin aandacht voor medewerkers centraal staat.

Goede zorg vraagt allereerst dat zij de cliënten en hun netwerk kennen: bewust zijn wat hen beweegt en echt zien wat mensen raakt. Ten tweede moeten de medewerkers goed toegerust zijn. Daarbij is leiderschap van de organisatie en het adequaat opleiden en begeleiden van hun medewerkers cruciaal. Ten slotte willen zij continue leren en verbeteren om de kwaliteit van zorg te vergroten. Innovaties zijn daarbij o.a. van belang.

Over de vacature
Door het vertrek van de directeur HR & Kwaliteitsontwikkeling ontstaat per september 2020 een vacature. Deze wordt momenteel ingevuld door een directeur HR & Kwaliteitsontwikkeling a.i.
De Directeur HR en Kwaliteitsontwikkeling valt onder de Raad van Bestuur en stuurt een managementteam aan van acht managers. Daarnaast wordt de directeur ondersteund door een programma manager en een beleidsadviseur. De directeur heeft een brede portefeuille waarbij de verbinding tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van medewerkers tot uiting komt. De focus van de directeur is dat er vanuit een integrale sturing op zowel de kwaliteit van medewerkers als de kwaliteitsontwikkeling van zorg opgepakt en ingericht wordt binnen de verschillende onderdelen van Cordaan. Waarbij Cordaan gelooft dat medewerkersbevlogenheid en werkplezier leiden tot kwalitatief goede zorg. Belangrijke thema’s die spelen zijn o.a. werving & behoud, gerichte innovatie, vitaal & veilig werken, opleiden en ontwikkeling, versterken leiderschap en aansluiten op de eisen vanuit de kwaliteitskaders.
Cordaan gelooft erin dat als zij ervoor zorgen dat de medewerkers hun werk goed, gezond en met plezier kunnen doen, dit een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg voor en aan hun cliënten. Zij hebben in 2020 deze lijn ingezet, en ook in 2021 moet deze lijn doorgezet worden. De tarieven staan voor 2021 verder onder druk, dit vraagt nog meer dan voorheen een inspanning om met elkaar te zorgen dat de medewerkers ‘fit for the job’ zijn zowel op inhoud, kwantiteit als vitaliteit. Een aantal pijlers die hierin noodzakelijk zijn:
1.      Integrale aanpak tussen kwaliteit, HR en opleidingen met o.a.: instroom en behoud; bevoegd, bekwaam en vitaal voor het werk; opleiden en zij-instromers; 
2.      Integraal zichtbaar maken voor de domeinen hoe zij presteren op het gebied van kwaliteitsindicatoren, cliëntervaring en medewerker ervaring (‘De Bloem’ en Magneetkrachten);
3.      Innovatieprogramma waarin niet alleen een aantal lange termijn strategische ontwikkelingen vormgegeven worden maar waarin ook ruimte is om met domeinen innovaties (zowel technisch als sociaal) te bedenken en uit te voeren die helpen om met dezelfde medewerkers niet alleen meer werk maar ook complexer werk uit te voeren.

De inzet van audits – o.a. AO/IC-audits en kwaliteitsaudits – zijn belangrijke instrumenten om sturingsinformatie te verkrijgen. Het leren en verbeteren staat hierbij centraal. 

De opdracht
De directeur draagt eindverantwoordelijkheid voor en draagt actief bij aan:
1.      Het verder ontwikkelen van leiderschap
2.      Het zichtbaar maken van onze kwaliteit (kwaliteitsontwikkeling)
3.      Een resultaatgerichte cultuur versterken, onderliggende verbinding leggen en samenwerking stimuleren
4.      Een boegbeeld zijn en integraal aansturen van het gehele team
5.      Het versterken van de dienstverlening
6.      Het vergroten van de medewerkers- en cliëntentevredenheid

Kernactiviteiten
Ø Levert als sparringpartner van de Raad van Bestuur een inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van visie, strategie en organisatie van Cordaan als geheel. Neemt ook structureel deel aan het overleg van de Raad van Bestuur.
Ø Is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid en het strategisch beleid op het gebied van HR en kwaliteitsontwikkeling.
Ø Is verantwoordelijk voor een efficiënt, kwalitatieve en op de afnemers afgestemde dienstverlening op het gebied van personeels- en opleidingszaken.
Ø Draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve zorgconcepten voor Cordaan o.a. in samenwerking met de regio Amsterdam.
Ø Is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te overzien en te integreren.
Ø Geeft vorm aan de samenwerking met de directieteams van Cordaan en met relevante externe partijen op het terrein van de bedrijfsvoering;
Ø Onderhoudt contacten met kennisinstituten, branche- en koepelorganisaties en neemt kennis van uitkomsten van onderzoek, best practices en relevante literatuur en artikelen, die bijdragen aan nieuwe inzichten op het zowel het gebied van HR als op zorgontwikkeling.

Profiel
Cordaan zoekt een ervaren directeur met ruime kennis en ervaring op het gebied van HR en daarnaast affiniteit met kwaliteit en inhoud van zorgverlening heeft. Bij Cordaan past een directeur met een strategisch en vooruitziende blik, die in staat is ontwikkelingen en risico’s tijdig te signaleren en hier adequaat op in te kunnen spelen. De juiste kandidaat voelt zich thuis in een grote organisatie, een groot directieteam en een complexe, zich sterk ontwikkelende werkomgeving met professionals. Haalt energie uit de organisatie- en mensontwikkeling, innovatie en professionalisering. Is sensitief, verbindend en inhoudelijk sterk, heeft hart voor het HR vak, maar ook affiniteit met de zorg.
De nieuwe Directeur HR en Kwaliteitsontwikkeling ondersteunt en draagt de visie van het belang van een integrale benadering van kwaliteit van medewerkers en kwaliteit van zorg uit. De directeur staat open voor de inbreng en zienswijze van anderen. Kan op bestuurlijk en directieniveau acteren en beschikt over de mentaliteit om zaken samen tot de eindstreep te brengen. Is nabij en betrokken bij mensen en kan diverse rollen vervullen. Van initiator en aanjager tot sparringpartner en inhoudelijk adviseur voor de Raad van Bestuur en directieleden. Beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen en brengt de nodige energie en scherpte met zich mee. Durft tegen te hangen en zoekt met elkaar het echte gesprek. Hij/zij geeft de afdeling richting en kaders. Stuurt op het resultaat en biedt teams en medewerkers de ruimte om nieuwe initiatieven te nemen en zich als team en individu verder te ontwikkelen.

Functievereisten
·        Academisch werk- en denkniveau en een academische opleiding, aangevuld met ruime, meerjarige ervaring als eindverantwoordelijk directeur HR. Ervaring in de zorg is een pré.
·        Ruime ervaring op strategisch en tactisch niveau met veranderprocessen in organisaties.
·        Beschikt over voldoende kennis, kritische zin en abstractieniveau om tot een consistente lange termijnvisie te komen m.b.t. de portefeuilles die zijn toegewezen.
·        Beschikt over voldoende kennis van andere gebieden dan die van de eigen portefeuilles om verbanden te kunnen leggen binnen complexe probleemgebieden en nieuwe beleidselementen te ontwikkelen.

Competenties:
·        Integriteit
·        Motiverend leiderschap
·        Verandermanagement
·        Beïnvloedingskracht
·        Resultaatgericht
·        Visie
·        Veerkracht
·        Samenwerken

De arbeidsvoorwaarden
De directeur HR en Kwaliteitsontwikkeling is arbeidsvoorwaardelijk ingeschaald conform de CAO VVT in FWG 80.

Over de procedure
Cordaan laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en (Karen Kragt), partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie zijn zij bereikbaar op: 035 54 80 760.
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV èn motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER. Uiterlijke reactietermijn: zo spoedig mogelijk.

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work