Directeur Specialistische Zorg VGZ

Cordaan
15-12-2020    2020-05851   

Cordaan 
Cordaan biedt jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen zij met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorg-organisaties van Amsterdam, wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.
Cordaan heeft haar eerste wortels in 1683 liggen en is als huidige organisatie ruim 10 jaar geleden ontstaan uit de fusie van de Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. Vervolgens hebben Stichting AGO en Amsterdam Thuiszorg zich aangesloten en begin 2014 ook de Joodse ouderzorginstelling Beth Shalom. Medewerkers bij Cordaan zijn professioneel, werken met plezier en voelen zich gewaardeerd om hun inzet, betrokkenheid en aandachtige zorg. 

Missie en visie
Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben, van jong tot oud. Mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met chronische psychische problemen. Belangrijk is dat de cliënten zo lang mogelijk naar eigen wens en idee zijn of haar leven kan inrichten, het liefst thuis, in de eigen omgeving. Zelfredzaamheid en positieve gezondheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. Of, als dit niet meer gaat, in een veilige en gastvrije woonzorglocatie.

De kernwaarden die leidend zijn bij het werk van Cordaan zijn: kleurrijk, stimulerend, vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij. Medewerkers kunnen investeren in de ontwikkeling van hun kennis. De medewerkers zijn niet alleen betrokken bij de cliënt, maar ook bij zijn directe omgeving zoals mantelzorgers en familie. Cordaan is daarnaast actief betrokken bij ontwikkelingen in de stad om waar dit kan bij te dragen aan oplossingen voor het nu en voor de toekomst.

In de strategie “Koers ’22” zet Cordaan vanzelfsprekend in op de kwaliteit van de zorg met als fundament: goed werkgeverschap, bevlogen en betrokken medewerkers, goede leidinggevenden, financiële gezondheid en innovatie. Cordaan werkt hard aan de ontwikkeling van leiderschap, waarbij aandacht voor de individuele medewerker de kern is. Voor alle leidinggevenden binnen Cordaan geldt: je stimuleert je medewerkers om tot bloei te komen en zorgt dat zij hun werk goed én met plezier kunnen doen. 

Organisatie Cordaan
De tweehoofdige Raad van Bestuur bestaat uit Godfried Barnasconi (voorzitter) en Ronald Schmidt (lid). Samen met de 11 leden van de Directieraad wordt door hen het strategisch beleid voor de organisatie bepaald. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Cordaan hecht sterk aan de inbreng en samenwerking met de medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, de lokale Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad. Naast de formele medezeggenschapsorganen en verschillende kwaliteitscommissies is bij Cordaan een professionele Verpleegkundige Adviesraad operationeel en is Cordaan trots op de actieve jongerenorganisatie Jong Cordaan.
 
Organisatiestructuur
Cordaan bestaat op dit moment nog uit 9 zorgdomeinen. In de nieuwe organisatie wordt de verdeling van de zorgdomeinen binnen zowel Wonen met zorg ouderen als in de VGZ en GGZ aangepast.

Gezien de interne en externe ontwikkelingen m.b.t. de verpleeghuiszorg voor ouderen is het noodzakelijk om de drie domeinen wonen met zorg voor ouderen om te vormen tot één domein. Hiermee kan de geboden zorg vanuit één strategische visie, één inhoudelijk kader en een op deze zaken gebaseerde bedrijfsvoering aangestuurd worden. 

In de nieuwe indeling bij VGZ en GGZ worden vormen van zorg bij elkaar gebracht die een gemeenschappelijke missie delen, werken vanuit een onderling verbindend perspectief, waarvan het aanbod onderling samenhangt en elkaar versterkt en een eigen zorginhoudelijk en bestuurlijk netwerk kennen. Het resultaat is een 4-tal domeinen: Cordaan Jeugd, GGZ en LVB+, Wonen, werk en dagbesteding en Specialistische Zorg VGZ.

Goed werkgeverschap en kwaliteit van zorg
Cordaan is in de eerste plaats zorgverlener. Tegelijkertijd zijn zij een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Dit geeft Cordaan een brede verantwoordelijkheid. Want werk betekent zoveel meer voor mensen dan alleen het hebben van een inkomen. Het betekent ook: ertoe doen, erbij horen en meedoen. Mede door deze verantwoordelijkheid heeft Cordaan de afgelopen twee jaar een gedegen HR strategie neergezet die neerkomt op aantrekkelijk werkgeverschap die gebruik maakt van magneetkrachten, leiderschapsprogramma, gerichte, data based recruitment en het opleiden van zij-instromers. 

De 6.000 medewerkers vormen bij elkaar een afspiegeling van de stad en haar omgeving. Onder al deze professionals zijn ook mantelzorgers, alleenstaande ouders, mensen met schuldenproblematiek en mensen met een fysieke en mentale kwetsbaarheid. Om een goed werkgever te kunnen zijn moet Cordaan zijn of haar medewerkers goed kennen. Dit vraagt om betrokken leidinggevenden, die er op een persoonlijke manier en waar nodig met maatwerk voor hun medewerkers is en ook daarbij grenzen kan stellen. 

Cordaan gelooft in een volwassen werkgever – werknemersrelatie, waarin de medewerkers actief betrokken worden bij het maken van belangrijke keuzes en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen inzetbaarheid. Hiernaast geloven zij ook in het grote verband dat er is tussen de bevlogen medewerkers en goede zorg. Cordaan stuurt hier actief op. Oprechte aandacht en steun vanuit de leidinggevende is de belangrijkste voorwaarde voor het behoud en het aantrekken van de beste medewerkers. Daarom kiezen zij voor leidinggevenden die hiervoor staan én hiervan zijn. Ook de context waarin leidinggevenden hun werk doen verandert: aan de ene kant neemt de zorgvraag toe, in omvang, in complexiteit en in diversiteit. Aan de andere kant is er sprake van een steeds groter personeelstekort. Deze combinatie vraagt om een nieuw leiderschap waarin aandacht voor medewerkers centraal staat. 

Goede zorg vraagt allereerst dat zij de cliënten en hun netwerk kennen: bewust zijn wat hen beweegt en echt zien wat mensen raakt. Ten tweede moeten de medewerkers goed toegerust zijn. Daarbij is leiderschap van de organisatie en het adequaat opleiden en begeleiden van hun medewerkers cruciaal. Ten slotte willen zij continue leren en verbeteren om de kwaliteit van zorg te vergroten. Innovaties zijn daarbij o.a. van belang. 

Algemeen doel van de functie van directeur
Binnen het domein ligt de focus op integrale sturing op de kwaliteit van het zorgaanbod en een gezonde bedrijfsvoering. De directeur realiseert, vanuit de visie en strategie van Cordaan, de gewenste organisatie- en cultuurontwikkeling binnen het eigen domein en levert tevens een bijdrage aan ontwikkeling van de visie en strategie van Cordaan. Hij/zij is verantwoordelijk voor het organiseren en waarborgen van goede basis zorg en behandeling aan de cliënten. De directeur stelt daartoe de kaders vast die de professionals in staat stellen waar mogelijk het zorgaanbod te verbeteren en vernieuwen zodat de cliënt een zorgaanbod krijgt dat aansluit bij zijn of haar behoeften. De directeur is tevens resultaatverantwoordelijk voor de productie en de financiële bedrijfsvoering van het domein. De directeur versterkt de samenwerking en de onderlinge verbinding binnen het domein en Cordaan breed.

Algemene resultaatgebieden

 • Kwaliteit van zorg: De kwaliteit van de zorg is adequaat bewaakt en geborgd en voldoet aan de normen van de cliënt, financiers en inspectie. 
 • Cultuurdrager: De belangrijke waarden van Cordaan zijn binnen het domein concreet vertaald naar de praktijk en worden door iedereen gedragen. De directeur is het voorbeeld voor anderen. 
 • Strategie en beleid: Er is een strategisch beleid ontwikkelend en geïmplementeerd binnen het domein waarbij er ondernemend is ingespeeld op de maatschappelijk en politieke ontwikkelingen. De directeur levert een constructieve bijdrage aan het strategisch beleid van Cordaan.
 • Leiderschap: De directeur stuurt het domein met visie aan, is inspirerend, besluitvaardig en toont leiderschap op zorginhoudelijke ambitie en bedrijfsvoering.

Algemene competenties

 • Integriteit
 • Motiverend leiderschap
 • Ontwikkelen van anderen
 • Leervermogen
 • Visie
 • Resultaatgerichtheid
 • Verandermanagement
 • Ondernemerschap

Profiel
Specifiek is Cordaan op zoek naar een Directeur specialistische zorg VGZ met integrale verantwoordelijkheid die zich thuis voelt in een collegiaal team met een goede sfeer. De ideale kandidaat heeft een inhoudelijke achtergrond als verpleegkundige of gedragswetenschapper of psycholoog, aangevuld met een bedrijfskundige / bedrijfseconomische richting of Beleid en Management / Gezondheidswetenschappen. Kennis en ervaring van de langdurige zorg is een pré. 

Cordaan streeft naar het aanstellen van een verantwoordelijke, volwassen, proactieve, strategische en ondernemende directeur die de Specialistische Zorg VGZ in nauwe samenwerking met de locatiemanagers op een resultaatgerichte, duurzame en inhoudelijke wijze verder brengt. Dit alles op een manier die past binnen de visie, missie en waarden van Cordaan. De directeur neemt medeverantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van deze missie, visie en strategie om op een passende wijze aan de vraag van cliënten met een langdurige zorgvraag te voldoen. De komende jaren zal de directeur een belangrijke rol krijgen in het verder uitbouwen van externe en interne netwerken. 

De directeur heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen. Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door vooral compassie voor menselijke aspecten, in combinatie met professionele zakelijkheid. U signaleert kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden. U anticipeert in gezamenlijkheid met andere sleutelfiguren binnen de Specialistische Zorg VGZ op relevante ontwikkelingen binnen de VG. Diplomatieke integere kwaliteiten, verbindend vermogen, zijn passend bij uw onafhankelijke geest. U beschikt over een energieke en toegankelijke stijl van werken. Als directeur Specialistische Zorg VGZ gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet u noodzakelijke strategische keuzes goed te onderbouwen en voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken. U bent daarnaast in staat om in verbinding en dicht bij de cliënten en de medewerkers te staan. Dit doet u met passie en plezier en u beschikt over gevoel voor humor en relativeringsvermogen. 

In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn, afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren. U heeft aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers.
U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische als ook een verbindende houding en tevens een belangrijke voorbeeldfunctie. U kunt aanspreken, vragen stellen, complimenteren en feedback geven. U erkent de kracht en waarde van cliëntenparticipatie en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden, in het belang van zowel cliënten als medewerkers. 

Functievereisten
Bij het domein Specialistische Zorg VGZ gaat het om mensen die zorg met een continu, langdurig, systematisch en multidisciplinair karakter conform de WLZ (CSLM zorg) nodig hebben. Hierbij gaat het in het bijzonder om de inzet van gedragsdeskundige expertise, naast medische en paramedische inzet. Er is altijd sprake van een specifieke zorgcontext in combinatie met een aangepaste woonomgeving. Ook hier is ondersteuning en zorg gericht op deelname aan de samenleving, maar vindt dit in een meer beschermde omgeving plaats. De kern is om met ondersteuning en zorg bij te dragen aan de kwaliteit van leven. 

De volgende specifieke functievereisten gelden naast die van de algemene functiebeschrijving:
·       Heeft een verbindende persoonlijkheid en kan uitstekend samenwerken, met respect voor de expertise van de ander.
·       Heeft ruime ervaring als leidinggevende in de VGZ vanuit een integrale rol (inclusief verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg) waarbij hij/zij heeft laten zien voor vernieuwing te staan en te kunnen leiden bij veranderprocessen.
·       Vertaalt de visie en het domeinbeleid naar HR-aspecten, financiële aspecten, huisvestingsaspecten en facilitaire- & ICT-aspecten in afstemming met de directies van de ondersteunende diensten. Kan hierbij operationeel worden ondersteund door de Business Controller en de HR Adviseur.
·       Geeft vorm en inhoud aan de resultaatgebieden “Kwaliteit van zorg” en “Leiderschap bedrijfsvoering”. Ontwikkelt de visie of zorg samen met de artsen, verpleegkundigen en managers. Zet op dit deel van de portefeuille de hoofdlijnen uit voor het domein. Is aanspreekpunt voor de VAR. Ontwikkelt de visie op bedrijfsvoering samen met het MT en de ondersteunende diensten. Zet op dit deel van de portefeuille de hoofdlijnen uit voor het domein. Is aanspreekpunt voor de OC. 
·       Heeft visie op de toekomstige inhoudelijke ontwikkeling binnen de VGZ. 

De arbeidsvoorwaarden
De directeur Specialistische Zorg VGZ is arbeidsvoorwaardelijk ingeschaald conform de CAO VG in FWG 80.
 
Over de procedure
Cordaan laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en (Karen Kragt), partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie zijn zij bereikbaar op: 035 54 80 760. 
U kunt uw cv met motivatie uploaden via de vacature op de website van Van der Laan & Co
https://vanderlaanco.nl/nl/vacatures/. Uiterlijke reactietermijn: 18 december 2020.

De concrete planning ziet er als volgt uit:
·       Eerste selectiegesprek met de selectiecommissie, bestaande uit voorzitter RvB, Lid RvB en de directeur P&O, vindt plaats op dinsdag 12 januari 2021 of vrijdag 15 januari 2021 tussen 09.00-13.00 uur bij Cordaan in Amsterdam. 
·       De vervolggesprekken met de Adviescommissies vinden plaats op vrijdag 22 januari 2021 tussen 09.00 – 13.00  uur (hele ochtend).

Een assessment zal plaats vinden in de week van 25 januari 2021 en neemt een dagdeel in beslag. In de week van 25 januari 2021 zullen de referenties worden ingewonnen en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats vóór het einde van de maand. 

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work