Directeur

VPTZ
25-06-2020    2020-05789   

Algemeen
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (hierna VPTZ Nederland) is de koepelorganisatie van 200 organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg. Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is breekt een onzekere periode aan. De zorg wordt over het algemeen intenser en intensiever. Het verzorgen van een geliefde in deze periode is zwaar, ook al zijn de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg hierbij betrokken. Als het te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt, kunnen opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de stervende patiënt, maar ook aan de mantelzorgers zodat zij zich meer op de familie kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. De ruim 12.000 vrijwilligers van VPTZ Nederland zijn er als het er écht om gaat.

In 2019 hebben de VPTZ-lidorganisaties ruim 13.000 mensen in hun laatste levensfase ondersteund.
Ongeveer 55% van de cliënten wordt in hospices ondersteund, de overige 45% van de cliënten wordt
thuis ondersteund (inclusief het ‘thuis’ in bijvoorbeeld verpleeghuizen).

Missie VPTZ Nederland
“Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar
nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.”

VPTZ Nederland ondersteunt de ruim 200 lidorganisaties met informatie en kennis, behartigt hun belangen richting stakeholders en financiers en stimuleert de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering, die nu nog bestaat uit afgevaardigden van de leden namens de 22 regio’s (“Ledenraad”). De Ledenraad komt in beginsel twee keer per jaar bijeen. De vereniging zit midden in een transformatie waarbij de lidorganisaties nauwer betrokken gaan worden bij beleids- en besluitvorming. Het streven is om zo snel als mogelijk over te stappen naar een Algemene Ledenvergadering, waarin alle lidorganisaties stemrecht hebben. De statuten en de verenigingsstructuur zullen worden aangepast. Bredere communicatie en besluitvorming op dit grote onderwerp is nog in voorbereiding.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van momenteel 5 leden. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
·        Mevrouw K. Lieber, voorzitter;
·        Mevrouw M. Weerts, secretaris;
·        De heer A.T.J.M. Zuure, penningmeester;
·        Mevrouw J.M.C. Asbreuk, lid;
·        Mevrouw H.L. Hoeksema, lid.
Het bestuur wordt in zijn taken ondersteund door een landelijk bureau, dat wordt aangestuurd door een directeur.

Het landelijk bureau van de vereniging is gevestigd in Amersfoort.
Het heeft als belangrijkste opdrachten:
Beleidsontwikkeling en uitvoering;
·        Belangenbehartiging voor palliatieve terminale zorg door vrijwilligers en de lokale organisaties die zich daarmee bezighouden. Belangrijk is daarbij de belangenbehartiging bij het ministerie van VWS, de politiek en belangrijke stakeholders voor positionering van de vrijwillige inzet in de palliatieve zorg en financiële ondersteuning;
·        Deskundigheidsbevordering van de organisaties in het land: de vrijwilligers zelf, maar ook de coördinatoren en de besturen (jaarlijks meer dan 150 cursussen met zo’n 2000 deelnemers);
·        Verdere ontwikkeling van de visie op kwaliteit binnen de vereniging en het kwaliteitsmodel en implementatie hiervan.
Het bureau bestaat momenteel uit 13 medewerkers (9 fte). Voor meer informatie over VPTZ zie https://www.vptz.nl/

Palliatieve zorg, maar ook VPTZ Nederland en haar landelijk bureau, staan momenteel bij het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners goed op de kaart. De uitdaging is om in het complexe veld van de palliatieve en terminale zorg de toegevoegde waarde van de lidorganisaties van VPTZ Nederland en hun ruim 12.000 vrijwilligers te blijven uitdragen en hun positie verder te verbeteren.

Directeur VPTZ Nederland
De directeur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en het landelijk bureau. Zij* (omwille van de leesbaarheid is steeds ‘zij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘zij’ staat kan uiteraard ook ‘hij’ worden gelezen) ontwikkelt samen met het bestuur, de leden en het team van adviseurs het beleid en zorgt vervolgens voor de uitvoering van het beleid. Vanzelfsprekend zorgt zij ervoor dat dit gebeurt op een effectieve en efficiënte wijze binnen de vastgestelde financiële kaders.

Al haar daden en inzet dienen erop gericht te zijn dat de waardering voor palliatieve zorg door
vrijwilligers in de breedste zin van het woord blijft groeien. De directeur is verantwoordelijk voor het optimaal verkrijgen van de benodigde (financiële) middelen. De directeur is tevens verantwoordelijk voor het creëren van meerwaarde van het landelijk bureau voor de aangesloten leden. De directeur rapporteert aan het bestuur.

Specifiek is de directeur verantwoordelijk voor
Het zorg dragen voor de beleidsontwikkeling en –uitvoering van VPTZ Nederland
·        draagt zorg voor de ontwikkeling van visie en beleid van VPTZ Nederland en haar vrijwilligers, stelt het meerjarenbeleidsplan op en legt dat ter goedkeuring voor aan het bestuur, adviseert het bestuur bij de vaststelling van het beleid:
·        signaleert, volgt en interpreteert relevante ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling van de organisatie, zoekt naar nieuwe mogelijkheden en kansen en anticipeert op eventuele bedreigingen;
·        draagt jaarlijks zorg voor de vaststelling van het jaarplan en de begroting binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan het bestuur;
·        draagt zorg voor het vergroten van de externe naamsbekendheid , het vergroten van de algemene kennis over palliatieve zorg zoals geboden door de lidorganisaties, voor het uitbreiden van (medewerking aan) het aantal (onderzoeks-)projecten en voor de intensivering en uitbreiding van externe samenwerkingsverbanden en projectparticipaties;
·        draagt zorg voor beoogde inkomstengroei en het aantrekken van de benodigde fondsen t.b.v. onderzoek, deskundigheidsbevordering en voorlichting.

Het zorg dragen voor de externe vertegenwoordiging van VPTZ Nederland
·        draagt zorg voor belangenbehartiging en politieke lobby richting overheid, andere branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties;
·        vertegenwoordigt de organisatie in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor missie, visie en projecten van VPTZ Nederland;
·        draagt zorg voor adequate samenwerking met andere organisaties in het palliatieve werkveld, de aangesloten leden, en andere relevante landelijke organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg, in het bijzonder die rondom onderzoek, deskundigheidsbevordering en voorlichting;
·        onderhoudt goede contacten met externe adviesraden en –commissies;
·        onderhoudt relevante contacten met internationale organisaties, in het bijzonder rondom het
palliatieve werkveld.

Het zorg dragen voor het intern functioneren van het landelijk bureau
·        draagt zorg voor het vaststellen en bewaken van de samenhang van alle interne beleidsgebieden binnen het landelijk bureau, met inachtneming van de vastgestelde beleidskaders op het gebied van organisatie-, financieel- en personeelsbeleid;
·        draagt zorg voor de interne bedrijfsvoering van het landelijk bureau en de realisatie van de afgesproken doelstellingen, controleert op hoofdlijnen en stuurt waar nodig bij;
·        geeft direct leiding aan het landelijk bureau;
·        draagt zorg voor een goed personeelsbeleid binnen de organisatie en waarborgt de daarbij benodigde randvoorwaarden;
·        draagt zorg voor periodieke afstemming met de medewerkers van het landelijk bureau voor de structurele en dagelijkse werkverdeling.

Het zorg dragen voor een passende ondersteuning van het bestuur in het uitoefenen van haar taak
·        rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuur over het geheel van haar werkzaamheden;
·        draagt zorg voor de vertaling van opdrachten vanuit het bestuur naar de verschillende bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur en het functioneren van de organisatie;
·        legt verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering en de voortgang en ontwikkelingen binnen de organisatie, voert hierover periodiek overleg met het bestuur;
·        doet aan het bestuur voorstellen voor de inzet van gelden, draagt zorg voor een juist financieel-economisch beheer en legt periodiek financiële verantwoording af.

Functie-eisen directeur VPTZ
Gezocht wordt een ervaren leider op strategisch niveau van een organisatie in een dynamische en zich snel ontwikkelende omgeving. De kandidaat is bekend met landelijk opererende organisaties. De kandidaat ziet het als een uitdaging om VPTZ Nederland te positioneren als een maatschappelijke organisatie die voor en met haar leden echt het verschil kan en wil maken. Affiniteit met palliatieve zorg en de doelstelling van VPTZ Nederland is een gegeven, evenals ervaring met de gezondheidszorg. Ervaring in het werken met professionals én vrijwilligers is een pré.

De nieuwe directeur stuurt op resultaten, is een coach van professionals en een people manager.
Zij weet een plezierig werkklimaat te scheppen en heeft aandacht voor haar medewerkers en de bij VPTZ Nederland betrokken vrijwilligers. Een doelgerichte instelling, openheid en informatie-uitwisseling zijn voor haar belangrijke eigenschappen in haar dagelijkse functioneren. Goed financieel inzicht is noodzakelijk.
De directeur heeft regelmatig overleg met de voorzitter van het bestuur, stemt tijdig en constructief met haar af, bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en woont deze ook bij. Behalve de interne verantwoordelijkheden heeft de directeur ook een duidelijke functie naar buiten toe en is zij het gezicht van VPTZ Nederland. De directeur onderhoudt contacten met de belangrijkste

stakeholders en signaleert beleid-beïnvloedende ontwikkelingen, ontwikkelt beleid en vertaalt dit in concrete acties.
Bij voorkeur heeft de kandidaat affiniteit en ervaring opgedaan met de media en beschikt zij over een krachtige presentatie zodat zij als woordvoerder een boodschap snel en duidelijk onder woorden kan brengen. Ervaring met verenigingen en kennis hoe doelgroepen aan de organisatie te binden is belangrijk.
Als belangrijke opdracht krijgt de directeur mee de positie van VPTZ Nederland in het complexe krachtenveld verder te versterken en daarbij de vereniging naar een volgende fase te brengen.

Er wordt uitgegaan van een proactieve houding, resultaatgerichtheid, organisatorisch inzicht en samenwerkingsgericht handelen. De overige voor de functie belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn:
·        natuurlijk overwicht;
·        academisch denk – en werkniveau;
·        visie op gezondheidszorg;
·        besluitvaardigheid, initiërend vermogen;
·        samenwerkingsgericht en sterke communicatieve vaardigheden;
·        betrouwbaar, authentiek, verbindend, integer en transparant.

Arbeidsvoorwaarden
VPTZ Nederland werkt op basis van de CAO VVT. De functie is ingedeeld in FWG 80. Een vergoeding voor gebruik van mobiele telefoon en een leaseauto behoren tot de mogelijkheden. De aanstelling geschiedt voorlopig voor een periode van een jaar met de intentie om daarna over te gaan voor een aanstelling voor onbepaalde tijd. De aanstelling is voor 36 uur per week.

De procedure
VPTZ Nederland laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt, partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via 035 54 80 760.
Uw CV èn motivatiebrief kunt u uploaden via de website www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies
door op de betreffende vacature te klikken en vervolgens op APPLY.
De uiterste reactiedatum is 12 juli 2020.

De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit 3 leden van het bestuur van VPTZ Nederland, vinden plaats in augustus/september 2020.