Lid Raad van Bestuur

Revalidatie Centrum De Hoogstraat
08-10-2020    2020-05801   

Algemeen
De Hoogstraat Revalidatie (hierna De Hoogstraat) is hét medisch specialistische revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen. Landelijk bekend om succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek. Partners, ouders, kinderen en vrienden zijn actief betrokken en spelen een cruciale rol. De Hoogstraat wil jong en oud verder helpen. Zij ondersteunen hun patiënten en cliënten met gerichte informatie, behandeling, persoonlijke training en slimme-technische-aanpassingen. Met als doel revalidanten naar een zo groot mogelijk zelfredzaamheid te helpen. Ruim 670 medewerkers en ruim 50 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de medische specialistische revalidatiezorg voor zowel jeugd als volwassenen. De omzet van De Hoogstraat bedraagt ruim 48 miljoen.

Stichting de Hoogstraat Revalidatie bestaat onder andere uit; het revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade, De Hoogstraat Orthopedietechniek met locaties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, De Hoogstraat locatie De Kleine Prins, De Hoogstraat Sport, Kinderfysiotherapiepraktijk Jan van Rijn, Kenniscentrum Revalidatie-geneeskunde Utrecht in samenwerking met het UMC Utrecht en de revalidatieafdelingen in het Diaconessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Binnen al deze locaties van de Hoogstraat wordt een hoogwaardig aanbod aan poliklinische revalidatie -zorg, consult, advies en behandeling geleverd.

Missie, visie en strategie
De ambitie van De Hoogstraat is :
 “Wij willen wat moeilijk gaat tóch mogelijk maken zodat kinderen en volwassenen die bij ons revalideren hun beperkingen overwinnen en naar hun volle vermogen mee kunnen doen in de maatschappij”.

De visie is dat de revalidatiezorg door de organisatie samen met de patiënt wordt vormgegeven. Men is gericht op de patiëntwaarde, ofwel het in kracht groeien van de patiënt om in de samenleving te participeren. De revalidatiegeneeskunde maakt onlosmakelijk deel uit van de zorgketen en het netwerk van revalidatiezorg. Binnen de netwerken levert De Hoogstraat expertise en regie op het revalidatieproces. Om een expertisecentrum te zijn voor excellente complexe Medisch Specialistische Revalidatie, zijn het opzetten, uitbouwen en versterken van netwerken essentieel. Samenwerking is hét kenmerk van de revalidatiegeneeskunde in plaats van alles zelf te willen doen.

Daarbij hanteert De Hoogstraat de volgende werkwijze;
·        Goed luisteren naar de patiënt en zijn naasten, hun verhalen kennen en hun kennis, ideeën, vragen en wensen gebruiken in de zorg. Luisteren hoe en waar zij de zorg kunnen verbeteren. En luisteren naar vragen van patiënten, die weer kunnen leiden tot onderzoeksvragen.
·        Deskundig analyseren van mogelijkheden en beperkingen (voor nu en in de toekomst), gezamenlijk doelen stellen, een persoonlijk behandelplan aanbieden vol oefening, training, compensatie, aanpassing, adviezen en ontspanning.
·        Geen behandelingen aanbieden die niet helpen bij het overwinnen van beperkingen.
·        Het werk steeds verbeteren, hun kennis steeds vergroten, nieuwe collega’s opleiden, helpen nieuwe kennis te ontwikkelen en leren van de patiënt en zijn naasten.
·        Meewerken aan onderzoek naar nieuwe kennis die meteen wordt benut voor een betere zorg.
·        Bouwen aan waardevolle samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties die met hun mee willen doen.

Waarbij hun motto is: Kom verder!   

Met de volgende gedragswaarden: Gastvrij zijn, luisteren en aansluiten. Nieuwsgierig zijn, Initiatieven nemen en creatief zijn.

De kernkwaliteiten van De Hoogstraat zijn als volgt te omschrijven.
·        Een behandelaanbod voor patiëntengroepen waarvoor zij deskundig kunnen zijn en blijven.
·        Snelle toegang, ook bij complexe zorgvragen.
·        Aantoonbaar goede resultaten met hoge waardering van patiënten en naasten.
·        Klein genoeg voor persoonlijke aandacht groot genoeg voor veel ervaringskennis.
·        Orthopedietechniek als integraal onderdeel van het zorgaanbod.
·        Vernuftige technische uitvindingen als antwoord op bijzondere hulpvragen.
·        Aandacht voor leefstijl (beweging, voeding, slaap, niet roken) en gezondheidsvaardigheden.
·        Onderzoek en innovatie in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.
·        Opleiding van nieuwe collega’s in de belangrijkste professies in de revalidatie.

De Hoogstraat heeft in de afgelopen jaren scherpe strategische keuzes gemaakt: zij focussen hun aanbod voor de patiënten op complexe medisch specialistische revalidatie en willen hun zorg voortdurend verbeteren middels innovatie, kennisdeling en wetenschappelijke onderbouwing. De Hoogstraat behoort tot een selecte groep instellingen die de beste revalidatiegeneeskundige zorg in Nederland levert. De grondslag voor deze kernstrategie vormt hét contact tussen de patiënt, de medisch specialist en het gespecialiseerde behandelteam. Deze primaire zorg vormt dé kern van hun organisatie. Op dit moment werken zij aan de realisatie van de Beleidsagenda 2018-2020.
Binnen deze Beleidsagenda van 2018-2020 waren de volgende vier strategische thema’s van belang.
1.      Moderniseer het zorgaanbod;
De maatschappij verandert voortdurend en de zorg verandert mee. In de Hoogstraat geeft de professional het liefst zélf vorm aan veranderingen en kiest daarom positie in de voorhoede zijn of haar vakgebied. Met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht blijft De Hoogstraat in staat een vooraanstaande rol te spelen in de ontwikkeling van nieuwe kennis en de toepassing daarvan.
2.      Toon de wereld de waarde van hun werk;
De Hoogstraat heeft vanouds een goede naam in zorg, wetenschap en innovatie en geniet van een grote naamsbekendheid in Nederland
3.      Versterk de strategische positie;
De Hoogstraat is een relatief kleine zorgorganisatie met navenante kwetsbaarheid. Kleine fluctuaties in de vraag hebben al grote gevolgen voor de financiële stabiliteit. De keuze voor specialisatie in een relatief bescheiden aantal diagnosegroepen vergroot het risico op zulke fluctuaties.
Om de strategische positie te versterken voeren zij een 4-sporen beleid.
·        Snel inspelen op de bovenregionale vraag.
·        De mogelijkheden van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht benutten.
·        Samenwerkingsverbanden versterken en uitbreiden.
·        De organisatie vergroten en vergroenen. 
4.      Verbeter de processen en investeer in ICT.

Toekomst en organisatiestructuur
Om de Hoogstraat voor te breiden op de toekomst is er gezocht naar een passende aansturing van de organisatie met als doel om de zorg naar een hoger niveau te brengen. Dit is vormgegeven in het beleidsdocument ‘De nieuwe fit’. Hierin staan voor De Hoogstraat de volgende drie thema’s centraal: (1) het huis op orde, (2) het goede behouden en (3) het bepalen van het ‘next level’ van De Hoogstraat.

De strategische en zorginhoudelijke ambities van De Hoogstraat richten zich allereerst op het behoud van wat er al goed gaat (en dat is veel). Daarbij is van belang de zorg- en administratieve processen goed te laten aansluiten op de ambities en strategische thema’s van De Hoogstraat. Het vraagt voortdurend aandacht en inspanning om het huis op orde te houden. Binnen de bedrijfsvoering ligt het zwaartepunt dan met name op verdere ontwikkeling van strategische HRM, ICT en financiële toekomst bestendigheid én stabiliteit. Dit is nodig om hun ambities voor het ‘next level’ in de ontwikkeling van De Hoogstraat als medisch specialistisch revalidatiecentrum voor zorg en behandeling van hoog-complexe patiënten, innovatie, kennisdeling en wetenschappelijke onderzoek te kunnen realiseren. Tevens is het ‘next level’ nodig om de huidige koppositie landelijk te versterken en revalidanten, verwijzers en financiers ervan te overtuigen dat ze voor zorg in De Hoogstraat willen kiezen. In 2020 is gestart met de formulering en ontwikkeling van de strategische focus voor de komende jaren. 

De zorgorganisatie van De Hoogstraat bestaat momenteel uit 3 clusters; neuro, dwarslaesie en orthopedie en kind en jeugd. De clusters worden aangestuurd door een integraal clustermanagement bestaande uit medisch manager, verpleegkundig manager en zorgmanager. De zorgmanager is het aanspreekpunt voor de raad van bestuur met betrekking tot de bedrijfseconomische resultaten en vertegenwoordigd het cluster in het Management Team. Het Management Team bestaat uit de 3 zorgmanagers namens het clustermanagement en 2 managers van de ondersteunende diensten namens de ondersteunende diensten, aangevuld met de secretaris raad van bestuur en de raad van bestuur.  

Besturingsmodel
De structuur van de Hoogstraat is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van de Hoogstraat. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als sparringpartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd of ongevraagd advies, een en ander conform de statuten en reglementen. De Zorgbrede Governance Code 2017 vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.

De Raad van Bestuur van De Hoogstraat is duaal en tweehoofdig en bestaat uit de heer drs. R. ( Rob) Beuse, voorzitter, en de heer dr. J.W. (Jan-Willem) Meijer, lid Raad van Bestuur. Zij zijn integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De medezeggenschap binnen De Hoogstraat wordt geborgd voor revalidanten in een Cliëntenraad, voor de medisch inhoudelijke zaken de medische staf en voor medewerkers in een ondernemingsraad. 

Taken Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is het hoogst leidinggevende orgaan binnen de organisatie en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden welke bij of krachtens de wet en statuten zijn toegekend.

De Raad van Bestuur is het interne en externe boegbeeld van de organisatie en van de bestuurders wordt verwacht dat deze een belangrijk aandeel leveren in de strategische positionering als aanbieder van hoog complexe medische specialistische revalidatiegeneeskunde in de revalidatiesector in Nederland. Van de Raad van Bestuur wordt leiderschap en visie verwacht. Leiderschap om in het gekozen clustermodel alle betrokkenen te binden aan de ambitie van de instelling, de strategische doelen te realiseren en De Hoogstraat verder voor te bereiden op de toekomst. Waarbij ondernemen en het bouwen aan innovatieve samenwerkingsconstructies van groot belang zijn.

De directe aansturing van de verschillende onderdelen van de Stichting op resultaat-verantwoordelijkheid behoort tot de taken van de Raad van Bestuur. Vanuit de gewenste achtergrond en ervaring draagt de Raad van Bestuur de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatiestrategie, vanuit de portefeuilles zorg, wetenschap en opleiding, financiën, ICT, HRM alsmede het vastgoeddossier. Het is van groot belang dat de Raad van Bestuur de bereidheid van alle organisatie onderdelen bevordert om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken en multi/interdisciplinair samen te kunnen werken en de verschillende locaties te verbinden.

De Raad van Bestuur is niet uitsluitend bestuurder, maar ook en vooral het hoogste managementorgaan. Dat vereist aanwezigheid en zichtbaarheid in de organisatie op alle locaties, goed luisteren naar en zich laten informeren door de diverse beroepsgroepen en overige gremia en in actie komen bij instellingsoverstijgende vraagstukken. De Raad van Bestuur heeft regelmatig overleg met de Ondernemingsraad, de Medische staf en de Cliëntenraad en betrekt hen tijdig en constructief bij besluitvorming.

Extern is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het positioneren van De Hoogstraat en de contacten en onderhandelingen met verzekeraars, UMC Utrecht en overige samenwerkingspartners, landelijke en regionale overheid, Revalidatie Nederland en andere stakeholders. Tevens wordt een overstijgende rol verwacht in het initiëren en ontwikkelen van (intensieve) samenwerking.

In het kader van de actuele regelgeving en marktontwikkelingen vormen de ontwikkelingen van huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders in de regio, de zorgverzekeraars en andere belanghebbenden, speerpunten in het beleid. Het bestendigen en verder uitbouwen van de richting die de organisatie heeft gekozen is van groot belang voor de positionering, stabiliteit en groei van de organisatie.

Zowel naar binnen als naar buiten treedt het bestuur op als eenheid. Beide bestuurders initiëren en onderhouden externe contacten, primair op hun respectievelijke aandachtsgebieden. Deze werkwijze vraagt om gelijkwaardigheid tussen beide bestuurders. Er is sprake van een integere bestuursstijl en open communicatie en reflectie gebaseerd op vertrouwen. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. De bestuurders leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de zorg, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is. De Hoogstraat hecht belang aan complementariteit in kennisdomeinen, zodanig dat bestuurders elkaar aanvullen in hun competenties, doch met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van de zorgontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie. Een persoonlijke match is daarom een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen bestuurders.

De vacature
Door het aanstaande vertrek, in verband met pensionering van de heer Rob Beuse als voorzitter Raad van Bestuur vormt de aanleiding voor de vacature. De heer Dr. Jan-Willem Meijer zal de positie van Voorzitter Raad van Bestuur gaan vervullen waardoor de positie van Lid Raad van Bestuur vacant komt. Naast de collectieve bestuurs-taken heeft het lid Raad van Bestuur het aandachtsgebied bedrijfsvoering. Dit omvat met name de bedrijfsvoering van de zorgclusters, financiën, HRM, strategische huisvesting, facilitaire zaken en ICT.
Het lid Raad van Bestuur onderschrijft de visie, missie en kernwaarden van de Hoogstraat. Tevens is het van belang dat de bestuurder een goede inhoudelijk bijdrage kan leveren aan de langere termijn strategie, die goed aansluit bij een moderne kijk op hoog complexe specialistische medische revalidatiezorg in haar brede innovatieve, academische en maatschappelijke context.
Gezien de achtergrond van de Hoogstraat ligt in de functie een sterke nadruk op het ‘state of the art’ brengen van de gehele bedrijfsvoering, met in het bijzonder het accent op de financiën, ICT, huisvesting en facilitaire zaken. Op het gebied van financiën gaat het daarbij onder meer over de financiële planning en controlcyclus, financiële rapportages, de operationele en financiële control en treasury. Hij/zij draagt daarbij zorg voor een adequaat risicomanagement en voor hoogwaardige financial en management accountingsystemen. Bij HRM is vooral de strategische personeelsplanning van belang, in relatie tot de kwaliteitskaders, zoals van de verpleging en de hoog complexe specialistische revalidatiezorg. Op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken gaat het met name om de uitvoering en het actueel houden van het strategisch huisvestingplan en de optimale inrichting van de facilitaire processen. Bij ICT ligt een grote uitdaging zoals de implementatie van een EPD en om zowel inhoud en vorm te geven aan de zorgtechnologie als innovatie. Tevens is het van belang om te ondernemen ook buiten de reguliere zorg. Waarbij het van belang is om in organisatiekundige manier de ondersteunende diensten verder te brengen ook in de richting van innovatieve externe samenwerkingen.

Ideale persoonlijkheidskenmerken Lid Raad van Bestuur
·      is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer, vertrouwenwekkend;
·      beschikt over een bestuurlijke habitus, is betrokken maar durft los te laten, kan integrale belangenafwegingen maken, heeft, waar nodig, oog voor detail, is bereid om zo nodig hands on te zijn, is pro-actief;
·      is collegiaal, begrijpt het belang om elkaar niet te verrassen; kiest bewust voor een duale integrale verantwoordelijkheid en ervaart meerwaarde van de mogelijkheid tot open, kritische reflectie
·      heeft (ver)bindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
·      is organisatie- en omgevingsensitief, is empathisch, is onbaatzuchtig;
·      is een absolute teamspeler, heeft delegerend vermogen, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmerend, haalt het beste uit medewerkers;
·      is communicatief en presentatievaardig, luistervaardig, toegankelijk, kan de taal van de medewerkers, cliënten en naasten spreken;
·      is een innovator en inspirator; heeft het vermogen om theoretische kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk en deze toepasbaar te maken;
·      neemt verantwoordelijkheid en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, stuurt op kwaliteits- én kostenbewustzijn. Durft indien nodig de confrontatie aan te gaan;
·      beschikt over lef, ondernemerschap en is tevens een uitstekend onderhandelaar
·      is besluit- en slagvaardig.

Ideale ervaring/opleiding/achtergrond Lid Raad van Bestuur
·      afgeronde academische opleiding op bedrijfskundig of economisch gebied. Of aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
·      bestuurlijke ervaring in duaal aangestuurde complexe zorg/kennisorganisaties is een pré;
·      ziet en begrijpt de dilemma’s in het primaire proces en weet leidinggevenden en professionals te inspireren in het dagelijks werk;
·      beschikt over ruime (bestuurlijke) kennis en/of heeft aantoonbare affiniteit met de zorg;
·      beschikt over ruime ervaring met veranderingsprocessen in een complexe organisatie in combinatie met financiële, huisvesting, facility en ICT kennis;
·      denkt en handelt vanuit de cijfers, staat financieel boven de materie en schakelt makkelijk op de verschillende onderdelen van zijn/haar portefeuille;
·      heeft kennis van en ervaring met het verkopen of verhuren van vastgoed;

Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De Hoogstraat valt in categorie klasse IV (2020).

De Procedure
De Hoogstraat laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht (voorzitter Auditcommissie) en de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Benoembare kandidaten zullen een adviesgesprek hebben met een delegatie van het Cliëntenraad, de medische staf en de Ondernemingsraad. Onderdeel van de selectieprocedure is een Talenten Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. Tevens zal aandacht worden besteed aan de mate van complementariteit met de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Daarnaast worden referenties ingewonnen. Het streven is de procedure vóór 1 januari 2021 afgerond te hebben.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.