Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied: zorg vanuit klant /patiënt perspectief

Sint Maartenskliniek
21-01-2021    2020-05828   

Sint Maartenskliniek
Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. De meeste zorg van de Sint Maartenskliniek wordt aangeboden vanuit de locatie Nijmegen. Doordat het ziekenhuis zich volledig richt op orthopedie, pijnbehandeling, reumatologie en revalidatiegeneeskunde, inclusief de daarbij behorende anesthesiologie, radiologie en farmaceutische zorg, is de ervaring en kennis op deze gebieden groot.

Naast de vestiging in Nijmegen biedt de Sint Maartenskliniek haar gespecialiseerde zorg ook aan op andere locaties, waarvan de locaties Woerden (kinderorthopedie, orthopedie, reumatologie en anesthesiologie) en Boxmeer (kinderkliniek, orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde) de meest omvangrijke zijn. Het Jaarverslag 2019 geeft een volledig overzicht van het aanbod van de Sint Maartenskliniek.

Per jaar worden er ruim 50.000 mensen bij de Sint Maartenskliniek behandeld, afkomstig uit geheel Nederland. In het ziekenhuis werken ruim 1.500 mensen, waaronder meer dan 120 specialisten en assistent-geneeskundigen in opleiding. Het ziekenhuis heeft een eigen afdeling voor wetenschappelijk onderzoek. De kernwaarden van de Sint Maartenskliniek zijn: mensgericht, excellent, innovatief en ondernemend.

De Sint Maartenskliniek is een financieel gezonde onderneming en kent een stevig weerstandsvermogen. In 2019 bedroeg de totale concernomzet € 167 miljoen. Het boekjaar 2019 is afgesloten met een netto financieel resultaat van € 4,7 mln. (2018: € 4,2 mln.). De komende jaren zal de focus liggen op het realiseren van gezonde kwalitatieve groei en op structurele positieve financiële resultaten, teneinde voldoende middelen vrij te maken om te kunnen blijven investeren in innovaties en nieuwe initiatieven.

Strategie voor de komende jaren
De Sint Maartenskliniek bevindt zich in een onrustig zorglandschap en het is van groot belang dat zij een passend antwoord blijft vinden op de ontwikkeling om haar heen. De steeds actievere rol van patiënten in hun behandeltraject, de voortzetting van de concentratie en specialisatie van de zorg, de verschuiving van het zorgaanbod van de tweede naar de eerste lijn, dalende volumes, de veranderende rol van zorgverzekeraars en een rem op de groei van ziekenhuizen zijn voorbeelden van deze ontwikkelingen waarop de Sint Maartenskliniek moet anticiperen.
               
Belangrijke elementen van strategische agenda zijn:
·        Specialisatie en concentratie van zorg zijn noodzakelijk om de zorg voor de patiënt te verbeteren tegen gelijke of lagere kosten. Daarnaast is het voor de Sint Maartenskliniek de route om haar pioniersfunctie en haar bestaansrecht de behouden. Groei op specialistische zorg is een belangrijke doelstelling die de komende jaren dient te worden gerealiseerd.
·        Aantoonbare kwaliteit van zorg: De onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders neemt toe en het is daarom van belang om de toegevoegde waarde van de Sint Maartenskliniek zichtbaar te maken en continu te verhogen. Ten aanzien van kwaliteit meent de Sint Maartenskliniek dat zij slechts toonaangevend kan zijn als zij op elk van haar vakgebieden bij de hoogst gewaardeerde zorgaanbieders behoort (kwaliteit en veiligheid) en over gezaghebbende specialisten (onderzoek en innovatie) beschikt. Met aantoonbare excellente resultaten zal de Sint Maartenskliniek in staat zijn om samen met de patiënt de juiste zorg te bepalen. Door wetenschappelijk onderzoek en innovatie kan de Sint Maartenskliniek steeds de beste specialistische zorg blijven aanbieden.
·        Digitaliseren van zorg en zorglogistiek: De digitale mogelijkheden in de zorg – digitale zorg, digitale communicatie en digitale dataverwerking en -uitwisseling – nemen snel toe. Door slimme en verantwoorde inzet van digitale technologie die is afgestemd op de behoefte van de patiënt zal de Sint Maartenskliniek ziekenhuiszorg thuis en het samen behandelen via netwerkzorg door data-uitwisseling verder uitbouwen. Met een speciaal programma voor verdere digitalisering van de interactie met de patiënt wil de Sint Maartenskliniek de patiënt nog meer regie geven over het zorgtraject.
·        Excellente bedrijfsvoering: Kwalitatief goede zorg kan slechts effectief zijn als bedrijfsvoering en financiële huishouding op orde zijn. Daarnaast kunnen strategische doelstellingen alleen gerealiseerd worden als er geïnvesteerd wordt, daarvoor is een gezonde bedrijfsvoering met een jaarlijks rendement onontbeerlijk. In de aankomende jaren is er o.a. specifieke verdere aandacht voor optimale verbinding tussen bedrijfsonderdelen, en optimalisatie van het logistieke proces.

Organisatiestructuur
De Sint Maartenskliniek kent een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit een Voorzitter Raad van Bestuur en een Lid Raad van Bestuur. De organisatieonderdelen worden geleid door een medisch manager en een manager bedrijfsvoering op basis van duaal management. De stafdiensten kennen een eenhoofdige leiding.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag over 2019, is te vinden op de website: www.maartenskliniek.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat de Sint Maartenskliniek haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de Raad van Bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:
·        realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
·        strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
·        opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
·        financiële verslaglegging;
·        kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
·        naleving van wet- en regelgeving;
·        de verhouding met belanghebbenden, zoals cliënten en werknemers, en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Algemeen profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht is het als raad uitvoeren van de statutaire taken.

De Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek bestaat op dit moment uit:
·        Voorzitter: Dhr. dr. R.G.M. Penning de Vries
·        Vicevoorzitter: Mw. mr. M.C. Ritsema van Eck–van Drempt
·        Leden: Mw. drs. H.M.T. de Wit, mw. drs. S.M. Mulder en dhr. ir. A.H. Lieftinck

De Raad van Toezicht kent drie commissies die de raad adviseren: de Auditcommissie Financiën, de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Ze ondersteunen en verdiepen de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht voor het specifieke deelterrein.

Kernwaarden
De kernwaarden van de Sint Maartenskliniek – mensgericht, excellent, innovatief en ondernemend – vormen een belangrijk uitgangspunt voor de Raad van Toezicht; ze worden ook gebruikt als toetsingskader bij voorstellen van de Raad van Bestuur. De kernwaarden moeten passen bij ieder lid van de Raad van Toezicht. De competenties van de Raad van Toezicht zijn ook primair gekoppeld aan deze kernwaarden. Daarnaast hebben alle leden van de Raad van Toezicht affiniteit met de zorg en stellen ze de patiënt centraal.

Diversiteit
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de Raad bij zijn samenstelling naar diversiteit in leeftijd, geslacht en sociaal-culturele en etnische achtergrond.

Competenties
De volgende competenties zijn een vereiste voor alle leden:
·        Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
·        Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
·        Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.
·        Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
·        Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
·        Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
·        Teamplayer met gevoel voor humor.

Voorts gaat de voorkeur uit naar leden met de volgende aanvullende competenties:
·        Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
·        Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
·        Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
·        Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/politiek).
·        Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
·        Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Belangrijke thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn:
·        De langjarige strategische koers van de Sint Maartenskliniek en het expliciteren van maatschappelijk ondernemerschap op een zodanige wijze dat de Sint Maartenskliniek kan blijven bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg van kwalitatief hoog gehalte.
·        Het afsluiten van langjarige samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en leveranciers.
·        De doorontwikkeling van de Sint Maartenskinderkliniek.
·        De follow-up van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (JCI).
·        De digitalisering van de interactie met patiënten.
·        De voortgang van de omvangrijke renovatie-/verbouwprojecten op locatie Nijmegen.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied: zorg vanuit klantperspectief
Wegens het einde van de tweede zittingstermijn van mw. drs. H.M.T. de Wit komt de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek graag in contact met een kandidaat voor de positie van lid Raad van Toezicht met een brede en verdiepende visie op het klant- / patiëntperspectief voor de zorg.

De kandidaat die wij zoeken:
·        Heeft ervaring opgedaan in een brede, sociaal-maatschappelijke omgeving, kan daarmee de dynamiek in de samenleving inschatten en goed invullen wat verschillende customer / patient journeys kunnen zijn.
·        Heeft bestuurlijke en/of ruime management ervaring in een maatschappelijke en/of bedrijfsmatige context.
·        Bezit de ervaring en de kennis om beleid te toetsen aan algemeen erkende kwaliteitskaders met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders, in het bijzonder klanten / patiënten.
·        Beschikt over voldoende senioriteit en statuur en een aantal voor de organisatie relevante netwerken.

Deze vacature in de Raad van Toezicht vraagt om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaat is oprecht betrokken, communicatief vaardig en wordt gekarakteriseerd als ‘een prettig en uitgebalanceerd mens’ die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. De kandidaat is een creatieve, conceptuele denker en in staat om goed om te gaan met verschillende belangen. Tevens heeft de kandidaat ruime kennis en/of ervaring op het gebied van cliëntparticipatie en medezeggenschap. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar.

De kandidaat zal binnen de raad in collegiaal teamverband werken en dient complementair te zijn aan de andere leden. De kandidaat moet zich goed voelen bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit (in brede zin) van de raad vergroot.

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. De Sint Maartenskliniek hanteert hierbij de adviesbedragen NVTZ conform indeling in WNT klasse V.

De procedure
Sint Maartenskliniek laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht en leden van het Raad van Bestuur. De beoogde kandidaat heeft een adviesgesprek met een delegatie van de Ondernemingsraad, de Patiëntenadviesraad, en het stafbestuur VMS en de Multidisciplinaire Adviesraad.
Het voornemen is om het definitieve besluit over de benoeming van een nieuwe lid van de Raad van Toezicht uiterlijk 31 maart 2021 te nemen.

U kunt uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER uploaden. Uiterlijke reactietermijn: 7 februari 2021. De vorm van de gesprekken (‘Face to Face’ dan wel via video) is afhankelijk van de geldende maatregelen en richtlijnen i.v.m. Covid-19 op dat moment.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Nicole Boevé via 035 – 5480760.

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work