Lid raad van toezicht op voordracht van OR met ondernemersprofiel

Curio
02-12-2020    2020-05831   

Over Curio
Curio is de grootste beroepsonderwijsinstelling (praktijkonderwijs, vmbo en mbo) in West-Brabant, sterk verbonden met het regionale werkveld. Curio verzorgt beroepsonderwijs op alle niveaus (vmbo en mbo) dat aansluit bij de leerbehoeftes van leerlingen en studenten. De docenten begeleiden hen op de weg naar het als professional en burger aantoonbaar bijdragen aan de uitdagingen van de maatschappij van vandaag en morgen, inclusief de arbeidsmarkt. Het onderwijs is verdeeld in een zestal sectoren (4 mbo-sectoren, 1 vmbo-sector en een sector Start). Daarnaast zijn nu nog een gymnasium en een vwo-havo-mavo scholengemeenschap onderdeel van Curio. Werkenden en afgestudeerden biedt Curio bij- en nascholing in het eigen vakgebied of omscholing naar een ander vakgebied. Voor anderstaligen en kwetsbare jongeren zijn er diverse mogelijkheden om met een diploma de arbeidsmarkt te betreden. Curio is met ruim 23.000 leerlingen en studenten, ruim 2.500 personeelsleden (circa 1.800 fte) en een zeer gevarieerd opleidingsaanbod een grote onderwijsinstelling die onderwijs verzorgt op meer dan 40 locaties in de regio West-Brabant. De omzet bedraagt ruim 200 miljoen euro.

Nieuwe koers
In 2017 is een nieuwe koers ingezet. Curio wil niet alleen opleiden voor de huidige arbeidsmarkt, leerlingen en studenten worden ook voorbereid op de banen van de toekomst. Daarnaast zet Curio ook in op doelgroep 22 – 67 jaar. Om daadwerkelijk vorm te kunnen geven aan toekomstgericht beroepsonderwijs heeft Curio de volgende strategische keuzes gemaakt. Deze vormen de basis van wat Curio wil zijn en waar de organisatie met de docenten en het ondersteunend personeel voor staat:
1.      Wij zijn het beroepsonderwijs in de regio;
2.      Wij zetten de leerwensen van de student centraal. De student bepaalt wat en hoe hij/zij wil leren;
3.      Wij maken mogelijk dat de student zich een leven lang kan blijven ontwikkelen;
4.      Wij hebben één collectief dynamisch portfolio;
5.      Wij verbinden leren, werken en vernieuwen in leergemeenschappen;
6.      Wij hebben goed contact met alle betrokkenen;
7.      Wij leveren als medewerkers van Curio toegevoegde waarde en kunnen laten zien hoe we dat doen.
8.      Wij zijn excellent werkgever.

In 2019 is een nieuwe besturingsfilosofie geformuleerd. Deze beschrijft de manier waarop de specifieke taken en verantwoordelijkheden in de organisatie belegd zijn met als doel de collectieve ambitie te realiseren: leerlingen en studenten een kansrijke toekomst bieden met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. De uitgangspunten van de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt, zijn vastgelegd in een aantal formele documenten (statuten en reglementen). Binnen deze kaders gaat het om de wijze waarop de besturingsfilosofie in het professionele gedrag tot uiting komt. Er moet een balans zijn tussen de sturingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur (corporate governance) enerzijds en de taken en verantwoordelijkheden van directeuren, managers, onderwijsgevenden en ondersteuners anderzijds (professionele ruimte). In de nieuwe filosofie staan de begrippen inspirerend leiderschap, ruimte voor de professional, een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en toekomstbestendigheid centraal.

In 2019 zijn ook de kernwaarden herijkt (nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust), is een nieuwe management- en organisatiestructuur ingevoerd (met sectoren in plaats van colleges en scholen), is de nieuwe naam Curio doorgevoerd inclusief de start van de daarbij behorende huisstijl. Ook is een nieuw Instellingsplan geschreven waarin voor de periode 2020-2025 de doelen en ambities zijn vastgelegd. Basis van het Instellingsplan zijn de eerder genoemde strategische keuzes alsmede de Kwaliteitsagenda en de Regionale Agenda Beroepsonderwijs (zie hieronder).        

Kwaliteitsagenda
Onze opdracht is helder: ‘wij zijn van beroepsonderwijs’. Uitgangspunten zijn een herkenbare sectorale indeling, resultaatverantwoordelijke teams, meer bestuurlijke aandacht voor het vmbo als belangrijk startpunt van de beroepskolom versterking samenwerking met vmbo in de regio en afscheid van de beide VO-scholen en BV’s. De afgelopen jaren heeft Curio in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2015- 2018 de volgende thema’s benoemd: Professionalisering, VSV, Taal en rekenen, Studiewaarde, BPV, Herziening kwalificatiestructuur en Excellentie. In de lijn van onze nieuwe koers hebben wij nu een aantal keuzes gemaakt waarmee we de omslag naar toekomstgericht beroepsonderwijs willen realiseren. Deze zijn geconcretiseerd naar thema’s in de nieuwe kwaliteitsagenda.

De thema’s vanuit de kwaliteitsafspraken 2015-2018 komen impliciet of expliciet terug in de thema’s die zijn aandragen voor de nieuwe kwaliteitsagenda. Op die manier krijgt de interne ontwikkelagenda een extra stimulans en wordt continuïteit gegarandeerd daar waar noodzakelijk. De ingediende Kwaliteitsagenda is medio mei 2019 met een positief advies van de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo bij de minister van OCW ingediend.

Regionale Agenda Beroepsonderwijs
West-Brabant kent forse uitdagingen in de beroepsbevolking. Bedrijven en maatschappelijke organisaties schreeuwen om goed personeel; de instroom in het beroepsonderwijs loopt terug én de komende jaren vindt een grote uitstroom van goed opgeleide werknemers naar pensioen plaats. Daarom is het tijd om de handen ineen te slaan en samen te werken om als West-Brabantse gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen te komen tot een gezamenlijke beroepsonderwijsagenda. Doel van deze agenda is te zorgen dat we zo veel mogelijk mensen opleiden die nodig zijn voor de West-Brabantse bedrijven. Nu investeren in beroepsonderwijs is een garantie voor een economische en sociaal vitale regio.

Governance
Curio wordt bestuurd conform de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo, de governance code voor de mbo-sector in Nederland. De code is bij Curio ook van toepassing ten aanzien van het vo en vmbo.
De juridische naam van de organisatie is Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant. De voornaamste taak van de stichting is het verzorgen van onderwijs.

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van Curio en is belast met het besturen van de stichting. Curio kent een driehoofdig bestuur: Rob Neutelings (voorzitter) en de leden Andrea Kaim en Marc van Campenhout. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende zes leden en wordt ondersteund door de secretaris RvB/RvT:
·        Peter van der Velden, voorzitter
·        Guy Buck, lid
·        Huug de Deugd, lid
·        Claudia Heger – Goed, lid
·        Wim Kraaijeveld, lid
·        Renata Voss, lid
·        Anne Marie Kraal, secretaris RvB/RvT

De taken van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht hanteert een eigen toezichtkader aan de hand waarvan het toezicht wordt uitgevoerd. De Raad van Toezicht vergadert regulier ca. zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. De Raad van Toezicht voelt zich betrokken bij de sectoren van Curio en stelt zich actief op. Op diverse manieren vinden aanvullende activiteiten plaats. Meerdere keren per jaar worden in afzonderlijke bijeenkomsten thema’s verdiepend behandeld. Enkele keren per jaar wordt een dag of dagdeel besteed aan werkbezoeken aan scholen en colleges waarin diepgaand wordt kennis gemaakt met studenten, docenten, ondersteunend personeel, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een commissie onderwijs en HR en een remuneratiecommissie. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. De Raad van Toezicht toetst met regelmaat het interne overleg in afzonderlijke besprekingen met de Ondernemingsraad en de Centrale Ouder- en Studentenraden.

Profiel lid Raad van Toezicht
Recent is het zevende lid in de Raad van Toezicht afgetreden. Om deze reden is een vacature ontstaan op voordracht van de OR. Voor het nieuwe lid Raad van Toezicht is Curio op zoek naar een lid met:
·        een achtergrond en ervaring in het bedrijfsleven en een entrepreneural perspectief;
·        ervaring met HRM – en organisatieontwikkelingsvraagstukken
·        affiniteit met medezeggenschap;
·        aantoonbare betrokkenheid met het beroepsonderwijs;
·        gevoel voor toezicht en bestuurlijke verhoudingen in het publieke domein;
·        een aantoonbare verbinding met de regio is een pré;
·        teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment, durf en zelfbewustheid;
·        ervaring en expertise op het gebied van digitalisering en ICT en triple helix initiatieven strekt tot aanbeveling.

Het honorarium van de leden in de Raad van Toezicht in 2020 is € 20.100,- excl. BTW.

Procedure
Curio laat zich in deze procedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. Zij voeren de eerste selectiegesprekken met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid presenteren zij de kandidaten aan de selectiecommissie bestaande uit de Peter van den Velden (voorzitter raad van toezicht), Guy Buck, (lid Raad van Toezicht) en Rob Neutelings (voorzitter College van Bestuur, als adviseur). Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie (met vertegenwoordiging vanuit de OR) op woensdag 27 januari 2021 tussen 13.00 – 17.00 uur. Tot slot vindt een kennismaking plaats met de overige leden van de Raad van Toezicht.

Ben je gemotiveerd voor deze mooie rol in de Raad van Toezicht van Curio, upload dan je CV en motivatie via: https://www.vanderlaanco.nl/vacatures. Voor vragen kun je contact opnemen met Karen Kragt via 035 5480760. Uiterste reactiedatum: 8 januari 2021.

Onderdeel van de procedure is het verifiëren van referenties en het checken van openbare bronnen waarbij wij aandacht besteden aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits bespreekbaar te maken.

Bronnen
·        Curio instellingsplan https://www.yumpu.com/nl/document/read/63053637/curio-instellingsplan-2020-2025
·        Raad van Toezicht: https://www.curio.nl/over-ons/organisatie/raad-van-toezicht/
·        Generiek profiel raad van toezicht: https://www.curio.nl/media/njaljpah/generiek-profiel-raad-van-toezicht.pdf
·        Reglement raad van toezicht: https://www.curio.nl/media/zc0hbxgt/reglement-raad-van-toezicht-curio-onderwijsgroep.pdf
·        Bestuursreglement: https://www.curio.nl/media/0slcvgrt/bestuursreglement-st-curio-onderwijsgroep-west-brabant-21-4-2020-def.pdf
·        Jaarverslag 2019: https://www.yumpu.com/nl/document/read/63589912/jaarverslag-rocwb-curio-2019