Lid raad van toezicht – portefeuille bedrijfsvoering

Dianet - Utrecht
24-07-2020    2020-05808   

Inleiding 
Er zijn in Nederland op dit moment ruim 40.000 nierpatiënten, waarvan 28.000 mensen kampen met ernstige nierschade, en circa 6.000 dialysepatiënten en 6.500 personen die een transplantatie hebben ondergaan. Bovendien heeft 1 op de 200 Nederlanders nierschade zonder dat zij dit weten.

Dianet
Dianet is in Nederland het grootste kennis- en expertisecentrum voor nierfunctie vervangende therapieën. Dianet is een categoraal ziekenhuis en wordt ingedeeld als Zelfstandig Dialysecentrum. 
De missie van Dianet is om patiënten met chronische nierschade zo breed mogelijk te ondersteunen om de nierfunctie vervangende therapieën in te passen in hun levensstijl. Dianet is bijvoorbeeld pionier en marktleider op het gebied van thuisdialyse. Naast nierfunctie vervangende therapieën biedt Dianet patiënten ook begeleiding in het traject naar niertransplantatie. Dianet is een gecertificeerde organisatie en voldoet daarmee aan de geldende kwaliteitsnormen.

Met voortdurende aandacht voor innovatie staat Dianet open voor alles wat de kwaliteit van leven voor haar patiënten verhoogt en is zij in staat de dialysebehandeling door te blijven ontwikkelen in het belang van de optimale zorg voor de patiënt. Kernwaarden zijn klantgerichte, transparante, toonaangevende, innovatieve en ondernemende zorg met betrokken en integer personeel.

Dianet verkeert momenteel in een uitstekende uitgangspositie om zich verder te ontwikkelen. Per januari 2016 is de organisatie opnieuw ingericht zodat meer zeggenschap en (resultaat) verantwoordelijkheid komt te liggen bij de medische specialisten. In Utrecht en in Amsterdam zijn er resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) waar een Medisch Directeur, (nefroloog) samen met de zorgmanager integraal verantwoordelijk zijn voor de patiëntenzorg en de (financiële) bijdrage. De ondersteunende diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Bedrijfsvoering. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. Verder zijn er Dianet dialysecentra in Utrecht (locatie Diakonessenhuis en Lunetten) en Amsterdam (AMC). Dianet telt een kleine 400 medewerkers (230 FTE) met een jaaromzet van circa €36 miljoen.

Bestuur en Organisatie 
Dianet is een categoraal ziekenhuis en wordt ingedeeld als Zelfstandig Dialysecentrum. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. Dianet is een platte organisatie, met de zorgeenheid als kleinste organisatorische eenheid. De Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de Dianet organisatie.

Mevrouw drs. Wendela Hingst is de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit de voorzitter, die tevens voorzitter is van het Directieteam. Verder hebben drie Medisch Directeuren én de manager zorg aangevuld met de Directeur Bedrijfsvoering zitting in het Directieteam dat verantwoordelijk is voor de marktpositie, continuïteit en duurzame ontwikkeling van Dianet. Binnen deze verantwoordelijkheid heeft elk directielid een eigen portefeuille. De Voorzitter van de Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het functioneren van Dianet. 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor strategische vraagstukken, veranderingsmanagement, het ontwikkelen van de strategie, (algemene) beleidskaders, organisatiebrede kwaliteitsbewaking. 

Samen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zal de komende jaren gewerkt worden aan het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg die Dianet biedt. 

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende leden:

 • De heer drs. R. Schmidt; Voorzitter 
 • Mevrouw E. J.C. Bongers; Vice Voorzitter
 • Mevrouw drs. A.H. de Jong
 • De heer drs. H.A. van Eck. 

De Raad van Toezicht telt vijf leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. 

Profiel lid Raad van Toezicht
Momenteel is er een vacature binnen de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij zij zich laat begeleiden door Van der Laan & Co die in brede kring gaat werven. 

Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de Governancecode en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer: affiniteit met de zorg, regionale betrokkenheid (voor in ieder geval één van de functies) en diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. Kijkend naar de huidige samenstelling van de Raad zal het accent in onze search meer komen te liggen op kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond. 

Deze toezichthouder is een kandidaat met een brede ervaring binnen de bedrijfsvoering/ financiële deskundigheid en ervaring en kennis en ervaring met risicomanagement. Dit aangevuld met bestuurlijke ervaring. Voor deze kandidaat geldt in het bijzonder dat hij/zij financiële rapportages op waarde kan schatten, ‘erachter’ kan kijken, risico’s kan inschatten en inzicht heeft in de strategische implicaties van het financieel beleid voor de langere termijn (alsook vice versa: welke financiële implicaties aan het strategisch beleid zijn verbonden). Tevens is het van groot belang gezien de huidige ontwikkelingen binnen Dianet dat de kandidaat kennis en/of expertise heeft op het gebied van nieuwe businessconcepten, maatschappelijk ondernemerschap en een out of the box denker is. 

Kennis van de actuele ontwikkelingen op het terrein van ondersteunende systemen, financiering van vastgoedprojecten en fiscaal-juridische dossiers strekt tot aanbeveling. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het bedrijfsleven en/of grote (semi-)publieke organisaties en heeft gevoel voor de bijzondere context waarin Dianet als categoraal ziekenhuis als werkende organisatie functioneert. Deze ervaring is opgedaan door bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring de zorg. 

Verder is van belang dat de toezichthouder in meer of mindere mate een persoon moet zijn die: 

 • een stevige persoonlijkheid heeft, die op een opbouwende manier kritisch en deskundig bijdraagt aan de discussies; 
 • past in de huidige Raad van Toezicht, waarin men elkaar aanspreekt in een sfeer van vertrouwen en respect;
 • strategisch, doch ‘down to earth’ is, zicht heeft op de kansen en haalbaarheid van de verschillende keuzes die er zullen moeten worden gemaakt, maar ook de bereidheid heeft om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken;
 • voldoende afstand weet te bewaren tot het bestuur van Dianet; met andere woorden die niet op de stoel van de bestuurder zal gaan zitten;
 • zich kan verplaatsen in de positie van de patiënt; een sensitiviteit heeft voor wat deze zorg betekent in het leven van een patiënt.

Daarnaast gelden de algemene eigenschappen zoals beschreven in de Profielschets Raad van Toezicht die vraagt dat de leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over:

 • het vermogen om met de verstrekte informatie het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen, danwel zich proactief te laten informeren;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om toezicht en advies in teamverband te kunnen uitoefenen.

De Dianet governance code (statuten en regelementen ) maar ook de brede zorg governance code geldt als uitgangspunt, maar de implicaties van het beleid moeten goed getoetst worden, zowel wat betreft effect op klanten, cliëntenraad en medewerkers als maatschappij.

Alle leden van de Raad van Toezicht dienen voorts de volgende kenmerken te hebben:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische, onafhankelijke en onpartijdige opstelling;
 • Strategisch inzicht en oog voor alle belanghebbenden;
 • Algemene toezichthoudende/bestuurlijke kwaliteiten; 
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (toezichthoudende attitude en werkopvatting);
 • Financiële deskundigheid, bij voorkeur ervaring met zorgfinanciering;
 • Een brede frisse visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de zorg; 
 • Maatschappelijk actief en beschikken over een relevant netwerk;
 • Voldoende beschikbaarheid;
 • In staat zijn de werkgeversrol te vervullen naar de bestuurder; 
 • Kennis over Good Governance;
 • Gevoel voor humor en relativeringsvermogen;
 • HBO/WO denk/werk niveau.

Uitsluitingen:
Personen die niet in aanmerking komen voor de Raad van Toezicht betreffen personen met een of andere binding met fusiestichting of verwante organisaties, zoals geldt voor:

 • Patiënten, medewerkers, financiers en leveranciers;
 • Personen met wie een belangenconflict zou kunnen ontstaan;
 • Personen die vijf of meer andere functies als toezichthouder bekleden (voorzitterschap elders telt dubbel).

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. 

Procedure
Dianet laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via https://vanderlaanco.nl/nl/vacatures/

Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. De vorm van de gesprekken (‘Face to Face’ dan wel via video) is afhankelijk van de geldende maatregelen en richtlijnen i.v.m. Covid-19 op dat moment.