Lid raad van toezicht, portefeuille financien en vastgoed

Kwintes
17-07-2020    2020-05782   

Over Kwintes
Kwintes biedt herstelgerichte en op maat ondersteuning aan een brede doelgroep mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. Kwintes ondersteunt (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag.

Samen met elkaar is het uitgangspunt van hoe Kwintes de zorg in Nederland wil regelen. Kwintes denkt en doet proactief mee met het vormgeven van zorg en ondersteuning en ziet kansen om samen met partners uit het sociaal domein betere zorg en begeleiding te bieden en hierin het voortouw te nemen als het moet. Burgers, welzijns- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken nauw samen om dit mogelijk te maken. Daarmee levert Kwintes een bijdrage aan een inclusieve samenleving, waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past. In de meer dan 50 gemeenten, verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Gelderland waar Kwintes actief is, bestaat een open en innovatieve houding naar de partners.

Kwintes biedt ondersteuning aan zo’n 8600 cliënten. Dat doet Kwintes met circa 1900 medewerkers, 209 stagiaires en 390 vrijwilligers. De omzet van 2020 is 125 miljoen euro.

Toezicht en bestuur
Kwintes heeft een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door Ineke van Hooff. Extern vertegenwoordigt zij de organisatie bij de branchevereniging Valente en neemt zij deel aan allerlei vormen van bestuurlijk overleg in verschillende adviesraden en stuurgroepen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Kwintes en legt hierover rekenschap af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Behalve als toezichthouder fungeert de raad vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid tevens als klankbord en adviesorgaan van de raad van bestuur. De Governancecode Zorg 2017 vormt de leidraad.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:
·        Hans Stam, voorzitter (termijn loopt af eind 2021 à vacature)
·        Tonny Triezenberg, vice-voorzitter (termijn loopt af eind 2020 à vacature)
·        André Vermeulen, lid (termijn loopt af eind 2020)
·        Rob Bijl, lid
·        Jacques Loomans, lid op voordracht van de CCR
·        Johan van Luttikhuizen, lid

De raad van toezicht vergadert circa zes keer per jaar. Jaarlijks vinden werkbezoeken plaats aan de diverse locaties van Kwintes en vindt er overleg plaats met de directeuren, ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid , waarbij sprake is van complementaire competenties. Er wordt gewerkt met drie commissies: commissie Zorg, Kwaliteit & veiligheid, commissie Financiën & Vastgoed en de commissie Remuneratie. Jaarlijks kiest de raad van toezicht een eigen midden een lid dat voor een jaar, naast de voorzitter raad van toezicht deel gaat uitmaken van de commissie Remuneratie. De raad van toezicht kent een open, transparante, no nonsens cultuur met een sterk zelfreinigend vermogen, ruimte voor scherp debat en humor.

Er komen twee vacatures vrij in de raad van toezicht. Het gaat om een lid raad van toezicht met de portefeuille Financiën & Vastgoed. Tegelijkertijd wil de raad voorsorteren op de opvolging van de voorzitter raad van toezicht eind 2021. In verband met de continuïteit zal de voorzitter van de raad van toezicht dakpansgewijs worden opgevolgd. Dat betekent dat de aspirant voorzitter eerst geruime tijd zal meedraaien als lid raad van toezicht om vervolgens het stokje van de huidige voorzitter over te nemen. De raad bestaat dan ook in 2021 tijdelijk uit zes leden.

Profiel lid raad van toezicht, tevens aspirant voorzitter
De aspirant voorzitter beschikt over de volgende ervaring en kwaliteiten:
·        Hart voor deze sector en de doelgroep cliënten van Kwintes;
·        Een ervaren bestuurder van middelgrote tot grote organisaties die zijn/haar sporen heeft verdiend en daardoor:
o   begrip heeft voor het besturen in een turbulente wereld en een complex stakeholderveld
o   inzicht heeft in de randvoorwaarden van een kwalitatieve, doelmatige, veilige en innovatieve organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
o   ervaring heeft met strategieontwikkeling en aandacht voor de continuïteit van een organisatie.
·        Sterke voorzittersvaardigheden, d.w.z.:
o   Het vermogen om in complementair teamverband het beleid en het functioneren van de het bestuur te toetsen en zo nodig bij te sturen en heeft hierbij gevoel voor het bestuurlijke evenwicht tussen de raad van toezicht en raad van bestuur;
o   Het vermogen om overzicht te houden, analyseren, structureren e.d.;
o   Een sterke sparringpartner voor de bestuurder;
o   Zorgdragen voor gedragen besluitvorming;
o   Laterale denker en sterke vragen steller;
o   Op een zakelijke wijze ruimte geven aan debat en dialoog;
o   Verbindend via humor en relativeringsvermogen;
o   Kennis en ervaring governance vraagstukken en ontwikkeling.
  
Profiel lid raad van toezicht, tevens lid van de commissie Financiën & vastgoed
Dit lid van de raad van toezicht beschikt over de volgende ervaring en kwaliteiten:
·        Hart voor deze sector en de doelgroep cliënten van Kwintes;
·        Een breed ontwikkelde, meer generalistische bestuurder met verstand van brede bedrijfsvoerings- en organisatieontwikkelingsvraagstukken en vanuit die hoedanigheid in staat om complexe informatie vlot te doorgronden, onderlinge verbanden te leggen en cijfers en data te interpreteren;
·        Is een authentieke denker die boven de materie kan staan en onverwachte vragen stelt;
·        Realiteitszin, mentaal evenwichtig en stabiel, durf om ander perspectief ter sprake te brengen;
·        Ervaring met zorgvastgoed is een pré;

Gezien de samenstelling van raad van toezicht is er ruimte in de commissie Financiën & Vastgoed voor een bestuurder die de stap naar het toezichthouderschap wil maken. Verder streeft Kwintes naar een onderling aanvullende en divers (in de breedste zin van het woord) samengestelde raad van toezicht.

Over de procedure
Kwintes laat zich voor de werving & selectie van de twee nieuwe leden raad van toezicht begeleiden door Van der Laan & Co. Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met drs. Karen Kragt en drs. Nicole Boevé, beiden zijn Partners bij Van der Laan & Co: 035 – 54 80 760. Op de website van Kwintes (www.kwintes.nl) vindt u meer informatie over Kwintes in het algemeen, de raad van toezicht en de raad van bestuur: www.kwintes.nl

Uw interesse kunt u kenbaar tot en met 12 oktober kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij de betreffende vacature op www.vanderlaanco.nl/nl/vacatures

Planning:
·        Eerste selectiegesprek met de selectiecommissie, bestaande uit drie leden van de raad van toezicht en de bestuurder als aanzittend adviseur op 11 november tussen 9-14 uur of 12 november tussen 13-18 uur.
·        De voorkeurskandidaten van beide vacatures hebben een kennismakingsgesprek met de overige leden van de raad van toezicht en een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad op 20 november in de ochtend.
·        De uiteindelijke benoeming per 1 januari 2021 zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de raad van toezicht op 30 november 2020.