Lid raad van toezicht, profiel kwaliteit&veiligheid v. zorg- en dienstverlening

Amarant
16-07-2020    2020-05779   

ALGEMEEN
 
Over Amarant
Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5000 medewerkers en 1800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg – begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf – biedt Amarant volop mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.
 
Kernwaarden
Verbindendnieuwsgierig en lef zijn kernwaarden die richting geven aan het denken en doen bij Amarant, Daarmee wordt invulling gegeven aan de missie en visie.
 
Missie
Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel. We helpen problemen te verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten ons in voor een hogere kwaliteit van leven. Dat doen we in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners. Amarant: jouw leven, jouw mogelijkheden.
 
Visie
Bij Amarant denken we vooral in de mogelijkheden die mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel hebben. Samen met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners dragen we bij aan het welzijn en geluk van onze cliënten. We creëren een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat en stimuleren medewerkers zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want als je denkt in mogelijkheden, houdt leren nooit op en ontstaat ruimte voor creativiteit en innovatieve ideeën.
 
BESTUUR EN GOVERNANCE
Amarant heeft de rechtsvorm van een stichting en kent een tweehoofdige collegiale raad van bestuur van wie één de voorzitter is. Ronald Helder is voorzitter en Peter van den Broek is sinds 2020 lid raad van bestuur. De bestuurders verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beleidsvorming binnen de organisatie. Waar sprake is van eigen taken, aandachtsgebieden en functies, vindt de beleidsvoorbereiding plaats door het betrokken lid van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. De raad van toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

Op het gebied van medezeggenschap kent Amarant een Ondernemingsraad (OR) en een Centrale Cliëntenraad (CCR). De OR en de CCR hebben wettelijke en statutaire bevoegdheden.
 
Amarant geeft uitvoering aan de Governancecode Zorg 2017. De statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Amarant zijn in 2017 hierop aangepast en in 2019 geactualiseerd. Daarnaast is de Klokkenluidersregeling van Amarant aangepast op basis van de vastgestelde modelregeling van de Brancheorganisaties Zorg (2017).
SELF B.V. is per 21 december 2017 een volwaardige dochteronderneming. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van SELF B.V. zijn gelijk aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Amarant. Dit ten gevolge van de juridische, organisatorische en juridische verwevenheid van beide organisaties en het feit dat Amarant 99% aandeelhouder van SELF B.V. is. De Coöperatie Wooninitiatieven is de andere aandeelhouder van SELF BV. De cliëntenraad van SELF B.V. is gelijk aan het bestuur van de coöperatie. SELF B.V. heeft daarnaast een onderdeelcommissie (OC) die valt onder de Ondernemingsraad van Amarant.

ORGANISATIE
De zorgprofessional weet het beste wat er nodig is om de juiste invulling te geven aan de zorg en ondersteuning van de cliënt. Daarom liggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, georganiseerd in krachtige teams. Samen met cliënten en verwanten zijn de teams verantwoordelijk voor de zorg die zij bieden. De organisatie eromheen is ondersteunend en faciliterend aan dit zorgproces.
Krachtige teams zijn geen doel op zich, maar een middel om waarde toe te voegen aan het leven van de cliënt en zijn naasten. Om dit goed te kunnen doen, is ruimte nodig om eigen keuzes te mogen maken. Een veilige werkcultuur is bij Amarant daarom heel belangrijk. Er wordt een omgeving geschapen waarin fouten mogen worden gemaakt en elkaar feedback wordt gegeven. Waarin samen kan worden geleerd. Iedere zorgdivisie bestaat uit zorgeenheden met een aantal krachtige teams die aangestuurd worden door een Manager Krachtige Teams. De volgende zorgdivisies zijn te onderscheiden die ieder door een divisiedirecteur worden aangestuurd:
·        Divisie Intensieve Behandeling;
·        Divisie VG Specialistische Zorg;
·        Divisie Jeugd;
·        Divisie Sociaal Domein;
·        Divisie Wonen in de Wijk.
Naast de zorgdivisies is er een divisie Services en een bestuursbureau. Tot slot is er ‘horizontaal’ een directeur Strategisch Advies, Beleidsondersteuning en Cliëntbelang. De directeuren leggen verantwoording af aan de raad van bestuur.

ALGEMENE PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden natuurlijke personen. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de doelstelling van de Stichting, van algemene bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid en voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Ieder lid dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen (artikel 6 Reglement Raad van Toezicht).
 
De algemene profielschets en de procedure voor benoeming en herbenoeming van een lid raad van toezicht zijn opgenomen in artikel 7 en 8 van het Reglement Raad van Toezicht. De raad van toezicht heeft in het reglement Raad van Toezicht een algemene profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid als bedoeld artikel 7, tweede lid.
Op grond van artikel 7, derde lid onder c dient de raad van toezicht zodanig te zijn samengesteld dat diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team aanwezig is. Het gaat hierbij om een adequate vertegenwoordiging van onder meer de volgende aandachtsgebieden met de daarbij passende competenties:
·        Kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening;
·        Kwaliteit van arbeid;
·        Financieel-economisch;
·        Juridisch;
·        Huisvesting;
·        ICT;
·        Marketing;
·        Maatschappelijk ondernemerschap;
·        Innovatie.
 
De raad van toezicht acht de volgende achtergrond, discipline en deskundigheid relevant voor het aandachtsgebied Kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening:
§  Relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de care;
§  Verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de care in het algemeen en op de zorg- en dienstverlening van Amarant in het bijzonder; 
§  Is innovatief en ondernemend op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening binnen Amarant;
§  Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
§  Is voorzitter of lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.
 
De raad van toezicht vergadert circa 6 keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de raad van toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de raad voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCR. Deelname aan een commissie (auditcommissie Financiën & Vastgoed, auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid, adviescommissie HR, remuneratiecommissie) vraagt extra inzet en tijd.
 
De raad van toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT en staat vermeld in het verslag van de raad van toezicht dat wordt aangehecht aan het Jaarverslag. Amarant heeft ten behoeve van de leden van de raad van toezicht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

SPECIFIEKE PROFIELSCHETS VOOR DE VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT
Het nieuwe lid raad van toezicht:
·        is een verbindende, empathische, laagdrempelige en gebalanceerde persoonlijkheid;
·        heeft een intrinsieke betrokkenheid bij de doelgroep cliënten waarvoor Amarant zich inzet;
·        heeft ruime kennis van jeugd en expertise opgebouwd door zijn/haar ervaring in de jeugdzorg, VG / LVB sector, orthopedagogische zorgcentra, vmbo e.d.
·        is vanuit de eigen expertise een sparring partner voor de raad van bestuur en de raad van toezicht m.b.t. visie op het bestaande service aanbod van Amarant voor de diverse groepen cliënten, in relatie tot de beschikbare financiële middelen en inzetbaarheid en motivatie van medewerkers, de trends en ontwikkelingen in de sector etc.
·        heeft begrip voor de complexe problematiek rondom bepaalde doelgroepen in de sector en de impact daarvan op het besturen van een organisatie als Amarant, maar kan ook kritisch reflecteren met de juiste distantie vanuit zijn/haar rolvastheid;
·        beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, kan organisatie overstijgend denken, heeft een helicopterview maar ook pragmatische inslag;
·        kent de spelers en het krachtenveld in de regio waarin Amarant actief is en is bij voorkeur actief in landelijke netwerken.
 
Om vast te stellen of u kandidaat kunt zijn voor deze vacature, raadpleeg dan artikel 9 van het Reglement Raad van Toezicht Onverenigbaarheden. Hierin staan de exclusie criteria beschreven voor een lid raad van toezicht bij Amarant. Amarant wordt volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht vanuit het jaarrekeningenrecht, op basis van de huidige balansdata, gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het aantal toezichthoudende functies dat u kunt hebben. Tot slot zijn de beschikbare tijd en agendaflexibiliteit belangrijke selectiecriteria.
 
 
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE
Amarant laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt, partner van executive search bureau Van der Laan & Co. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatie uploaden via de link bij deze vacature https://vanderlaanco.nl/nl/vacatures/ Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij Karen Kragt, via 035 548 07 60. Uiterste reactiedatum: 21 september 2020.
 
De geselecteerde kandidaten voeren op 14 oktober drie gesprekken met 1) de leden van de selectiecommissie, bestaande uit Peter van der Velden (voorzitter raad van toezicht), Marlène Chatrou (lid raad van toezicht), Karen Manuel (lid raad van toezicht) en Ronald Helder (voorzitter raad van bestuur, als aanzittend adviseur), 2) een delegatie van de OR, 3) een delegatie van de CCR. Op 27 oktober 2020 vindt een tweede verdiepingsgesprek plaats en/of kennismaking met de overige leden van de raad van toezicht.