Manager impact

ROM regio Utrecht
21-10-2020    2020-05832   

Manager Impact, lid MT ROM Regio Utrecht

De Organisatie
De regio Utrecht (provincie Utrecht en Gooi- en vechtstreek) is één van de meest competitieve regio’s in Europa. Bovendien zijn er belangrijke samenwerkingsverbanden met o.a. de Food Valley. Tot 2040 komen er ca. 165.000 inwoners bij. Mede dat maakt de regio tot de snelst groeiende regio van ons land. De regio wil haar groei blijvend faciliteren omdat zij de instroom van kennis, ideeën en vaardigheden wil benutten voor het welzijn en de welvaart van de regio en Nederland. Tegelijkertijd mag de leefbaarheid in de regio niet lijden onder deze groei. Daarom krijgt de ROM nadrukkelijk de opdracht mee om de Regionale Economische Agenda (REA) te volgen in de uitvoering van haar opdracht. De thema’s uit de REA zijn; toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering.

De Provincie Utrecht heeft samen met de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht recentelijk het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht. Deze ROM is zeer recent opgericht en van start gegaan. Inmiddels is de directeur en RvC benoemd en is de ROM in business. Daarnaast is de ROM nog volop in ontwikkeling waarbij gewerkt wordt aan het aantrekken van medewerkers, opzetten van de processen, inrichting van de ICT, et cetera.

De ROM heeft als opdracht om de economie van de Regio Utrecht (De Provincie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Food Valley) duurzaam te versterken. De ROM is een besloten vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de initiatief nemende partijen en het ministerie van EZK. De vennootschap wordt bestuurd door de directeur, Arjan van den Born, onder toezicht van een vijfhoofdige Raad van Commissarissen. De organisatie kent op dit moment circa 15 medewerkers en groeit in het komende jaar verder naar een volwassen omvang van ca. 35 fte. Hiernaast wordt op tijdelijk en projectbasis gewerkt met een flexibele schil van projectpartners.

De ROM wil het bedrijfsleven en de economie van de Regio Utrecht laten floreren door ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling en groei van hun bedrijf. Daarnaast werkt de ROM aan de versterking van de regionale economie door samen met marktpartijen maatschappelijke projecten binnen het thema Gezond Stedelijk Leven te ontwikkelen.

De ROM heeft een drietal hoofdtaken:

 • ·    Financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven via verschillende investeringsfondsen (Investeren),
 • ·    Assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in de regio Utrecht en bedrijven uit de regio bij het grensoverschrijdend ondernemen (Internationaliseren),
 • ·    Organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid gericht op nieuwe maatschappelijke en business rondom het thema Gezond Stedelijk Leven (Impact).

Regio Utrecht staat voor grote transities op het gebied van zorg, sustainability/circulair en digitaal. Vanuit de lange termijn Regionaal Economische strategie vertaalt de ROM deze urgente uitdagingen naar concrete programma’s, projecten en systeeminterventies.

Plaats in de organisatie
Er wordt gezocht naar een lid voor het managementteam van de ROM Regio Utrecht verantwoordelijk voor de unit Impact. Deze unit moet helemaal worden opgezet tot een tien- tot vijftiental medewerkers. De manager Impact geeft vorm aan de besturing van zijn/haar taakgebied en begeleidt, evalueert, ontwikkelt en motiveert zijn/haar team.

 “Impact” organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. De hoofdopdracht is om het innovatiepotentieel van het MKB in de topclusters van Utrecht rondom het thema Gezond Stedelijk Leven te ontsluiten en te versterken. Omdat innovaties veelal ontstaan wanneer over de grenzen van de eigen sector of bedrijf heen wordt gekeken, smeden we (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemers en met kennisinstellingen en overheden. Het gaat hierbij onder andere om het realiseren van innovatieprojecten en clusterversterkende programma’s, Europese programma’s (EFRO, Interreg, Horizon2020) en open innovatie-faciliteiten, zoals smart industry fieldlabs. Doel is altijd het realiseren van nieuwe business met en voor ondernemers, meer private investeringen en meer werkgelegenheid. De projecten en missies waar we in de Regio Utrecht aan werken zijn vaak complex en omvangrijk met veel projectpartners en substantiële investeringen. Wij zetten onze kennis en kapitaal in voor díe innovatieve ondernemers, die het verschil willen maken. Tot slot helpen we kansrijke en complexe transitieprojecten. Dit doen we door inzet van onze specifieke expertise op het gebied van financial engineering bij projecten in de regio met name gericht op het financierbaar maken van hun business case en het toegang bieden tot Europese, nationale en regionale financiering.

Ervaring

 • ·    Stevige (management)ervaring in bij voorkeur bedrijfsleven, consultancy of semi-overheid.
 • ·    Ervaring met het verder ontwikkelen/doorgroeien van een team of organisatie en complexe veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • ·    Gewend om professionals aan te sturen, te motiveren, in beweging te brengen en talenten op de juiste manier in te zetten.
 • ·    Bekend met innovatietrajecten, ecosysteemontwikkeling en publiek-private samenwerkingsprojecten.
 • ·    Ervaring in portfolio- en programmamanagement van initiatieven in een publiek-private context.
 • ·    Financieel onderlegd, ervaring met financiële business cases en publiek gefinancierde activiteiten.
 • ·    Affiniteit met de doelstellingen van de ROM Regio Utrecht en het thema Gezond Stedelijk Leven in het bijzonder.

 
Competenties

 • ·    Inhoudelijke gedreven: Is sparringspartner op het vlak van strategische inhoud, proces en persoonlijke ontwikkeling. Weet hierbij de balans te vinden tussen leiden en begeleiden. Organiseert reflectie met partners en de wetenschap, stelt de juiste vragen en bepaalt op basis daarvan koers en positie.
 • ·    Oordeelsvorming: Sterk analytisch vermogen. Gewend in scenario’s te denken en feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar af te wegen. Komt met praktische en haalbare oplossingen .
 • ·    Commercieel vermogen: Legt en onderhoudt voor de lange termijn relaties in een complex stakeholderveld. Herkent in proactieve communicatie en verwachtingenmanagement de sleutel tot betrokkenheid en samenwerking.
 • ·    Ondernemend: Grote nieuwsgierigheid. Onderzoekend. Gericht op toekomstige vernieuwing van strategie. Ziet kansen en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe initatieven. Durft gecalculeerde risico’s te nemen. Heeft de drive om verschil te maken. Gericht op lange termijn met oog voor de kansen van vandaag. Passie voor innovaties.
 • ·    Resultaatgericht: Ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen, timing etc. Spreekt anderen aan om de doelen te bereiken. Evalueert en stuurt regelmatig het proces bij en veel complexe processen tegelijkertijd managen.
 • ·    Overtuigingskracht: Straalt enthousiasme, flair en geloof uit in de eigen overtuiging. Hanteert verschillende overtuigingsstrategieen, lobbyt bij de juiste personen om draagvlak te vergroten en maakt gebruik van de dialoog met anderen om hun argumenten te gebruiken in het voordeel van de ROM.
 • ·    Teamgericht leidinggeven: Wekt vertrouwen en geeft vertrouwen. Daagt in- en extern mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Onderkent complexe belangen en onderlinge spanningen en maakt deze bespreekbaar en doet suggesties tot oplossingen.
 • ·    Netwerken: Is in staat een groot en divers netwerk te bouwen en te onderhouden, van startups tot professoren, van politici tot boardroomniveau bij grote bedrijven.
 • ·    Creativiteit: Komt met onconventionele ideeën en oplossingen. Vindt invalshoeken die afwijken van de gevestigde denkpatronen. Verbindt concepten en ideeën uit verschillende gebieden met elkaar en weet anderen mee te nemen in haar/zijn visie.

Kortom, de ideale kandidaat verpersoonlijkt de kernwaarden van ROM Regio Utrecht: Ondernemend, samenwerkend, professioneel en betrokken.

Remuneratie
De ROM Regio Utrecht volgt geen CAO en heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Het salarisgebouw is gerelateerd aan het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks Ambtenaren (BBRA). De functie van Manager Impact is ingeschaald in schaal 15 en bedraagt maximaal € 8.723 per maand, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het maximale totale jaarinkomen is maximaal € 104.678 euro inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De ROM Regio Utrecht is aangesloten bij de pensioenregeling van het ABP en heeft een 36-urige werkweek en 192 uur (24 dagen) vakantie per jaar op basis van een volledig dienstverband. Verder is er een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de CAO Rijksambtenaren. Het betreft een vaste aanstelling met als standplaats Utrecht.

Over de procedure
ROM Regio Utrecht laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. De procedure bestaat gesprekken met de directeur-bestuurder en een delegatie van management team. Ook een online drijfveren en competentie potentieel analyse kan deeluitmaken van de selectieprocedure. Als je je kandidaat wil stellen voor deze mooie rol upload dan je CV en motvatie via onze website bij deze vacature: https://vanderlaanco.nl/nl/vacatures/
Voor achtergrond informatie kan je contact opnemen met Karen Kragt, partner Van der Laan & Co, via 035 54 80 760.