Secretaris Raad van Bestuur (directeur bestuurlijke en juridische zaken)

Philadelphia Zorg
10-08-2020    2020-05790   

Algemeen
Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 8.400 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n 530 kleinschalige locaties zorgen hun professionals voor ondersteuning op maat. Zij benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Zij weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven hun locaties kleinschalig. Waarbij zij samenwerken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat Philadelphia maatwerk aanbieden en daarbij succesvol kan bijdragen aan een prettig leven.
 
Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. Zij werken vanuit de christelijke visie dat zij van betekenis willen zijn voor elkaar. Zij halen inspiratie uit een van de bekendste verhalen uit de bijbel: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waaruit blijkt hoe belangrijk naastenliefde is. Als de Samaritaan een gewonde man langs de weg ziet liggen besluit hij niet om weg te kijken. Hij knielt naast de man neer, verzorgt zijn wonden en helpt hem overeind. Zodat ze samen hun weg kunnen vervolgen. Dat is naastenliefde!
 
Vanuit deze visie dat de ene mens niets is zonder de andere mens geven zij hun zorgproces vorm. Samen met de mensen die zij ondersteunen, hun ouders, verwanten en belangenbehartigers bespreken zij wat de juiste vorm van hulp is. Zodat zij snappen wat nodig is en dat zij bij deze wensen aan kunnen sluiten. Daarnaast hebben zij zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Daarom hebben ze cliëntenraden en familieraden maar ook bijvoorbeeld het huiskameroverleg en andere methodieken die hun helpen het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij hun wonen, werken of anders ondersteund worden.
 
Zowel de missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven als hun visie om dit vanuit naastenliefde te realiseren komt dagelijks tot uiting in de manier waarop zij werken.
 
Alles wat zij doen, doen zij om het beste uit onszelf en de mens die zij ondersteunen te halen. Bij Philadelphia werken ruim 7.600 medewerkers. Bevlogen professionals die zich dag in, dag uit inzetten voor een goede kwaliteit van zorg. Die regels niet leidend laten zijn. Stevig in hun schoenen staan en hun vak verstaan. Die elke dag weer laten zien dat vrijheid en verantwoordelijkheid zich tezamen vermenigvuldigt tot zelfvertrouwen én vertrouwen in elkaar.
 
Zij gaan er vanuit dat mensen beter presteren wanneer ze kunnen werken vanuit hun vakmanschap. Dat principe stond al centraal tijdens het experiment regelarm waar Philadelphia in 2012 aan mee deed en in het programma De Bedoeling in 2014. Inmiddels is het regelarme gedachtegoed niet meer van de werkvloer weg te denken. Nu maken zij de stap naar zelforganisatie. Waarbij zij werken aan het vergroten van kennis en kunde en de speelruimte van teams. Ieder team krijgt daarmee regie over het eigen werk. De managers geven daarbij sturing vanuit visie, waarden en strategie.
 
Philadelphia is een waarden gedreven organisatie. Philadelphia kent vier kernwaarden die uitgangspunt zijn van handelen:
·        verantwoordelijkheid;
·        passie;
·        aandacht met plezier;
·        professionaliteit.
 
Philadelphia heeft de organisatie aan de hand van deze vier organisatiewaarden ingericht. Zij denken en werken vanuit het belang van de cliënten, de medewerkers, de zorg die ze geven en de financiën van hun organisatie (cliëntwaarde, medewerkerswaarde, zorgwaarde en financiële waarde). Er wordt in de sturing een goede balans tussen zorg en zakelijkheid nagestreefd. De Raad van Bestuur richt en stuurt de organisatie op basis van deze organisatiewaarden. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op.
 
Philadelphia staat voor:
·        warmte, aandacht en plezier;
·        professionaliteit en verantwoordelijkheid;
·        regelarm werken (vrijheid x verantwoordelijkheid = zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar);
·        toonaangevende én innovatieve zorg- en dienstverlening;
·        mensen die hun werk met passie doen;
·        een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken;
·        open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers,
medewerkers en stakeholders;
·        maatschappelijk verantwoord handelen;
·        balans tussen zorg en zakelijkheid.
 
Organisatie
Onze ambitie is om met aandacht, met plezier, mensen met beperking tot ontwikkeling te laten komen, zodat ze op hun eigen wijze onderdeel zijn van en meedoen in de samenleving en het beste uit zichzelf kunnen halen. Philadelphia wil bekend zijn als de zorgverlener waar mensen werken die met het volste plezier, persoonlijke aandacht geven aan de cliënt. In het werk staat het denken en handelen vanuit het cliëntperspectief dan ook altijd voorop. De ideale secretaris handelt vanuit de kernwaarden van Philadelphia (aandacht met plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie) en levert een bijdrage aan onze ambitie om 'het beste uit jezelf te halen’. Uiteraard streef je in je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling ook na het beste uit jezelf te halen. Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een fulltime dienstverband.
 
Profiel secretaris RvB / directeur bestuurlijke en juridische zaken
De secretaris adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de besturing, governance, strategie en algemene beleids- en organisatieontwikkeling van Philadelphia. Daartoe organiseer, begeleid en bewaak je besturings- en besluitvormingsprocessen en ben je (strategisch en juridisch) adviseur en sparringpartner van de Raad van Bestuur. Je draagt zorg voor de organisatie van de juridische en fiscale advisering aan alle organisatieonderdelen binnen Philadelphia. Als secretaris organiseer je adequate (secretariële) ondersteuning van de Raad van Bestuur, de toezichthoudende, medezeggenschapsorganen en klachtencommissie (voor verwanten en cliënten) op landelijk niveau. Je geeft leiding aan de staf bestuurlijke en juridische zaken. De vaste staf bestaat uit negen personen (7,6 FTE). Daarnaast kent de staf externe personen die de Raad van Bestuur in hun werk bij kunnen staan. De staf bestaat uit bedrijfsjuristen, fiscalist, privacy-officer, stafmedewerker, programmamanager, secretaresses Raad van Bestuur en ambtelijk secretaris (t.b.v. ondersteuning van organen, raden en commissies). De secretaris rapporteert aan de driehoofdige Raad van Bestuur. De voorzitter Raad van Bestuur is daarbinnen eerste aanspreekpunt.
 
Functie-eisen
Philadelphia zoekt een secretaris die juridisch is geschoold en op academisch werk- en denkniveau functioneert. Je beschikt over enkele jaren bedrijfsjuridische (o.a. rechtspersonen- en vennootschapsrecht) kennis en ervaring met daarbij het vermogen om het hele juridische spectrum (van civiel- tot bestuursrecht) te overzien of te doorgronden. Kennis van specifieke wet- en regelgeving op het zorgdomein is een pré, maar niet een must. Op juridisch gebied ben je de bewaker van de letter van de wet. Maar je houd daarbij altijd de geest en de bedoeling van de wet voor ogen. Als juridisch adviseur weet je de Raad van Bestuur in zijn bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden tijdig te wijzen op ‘bananenschillen’, grijpt daarop in of bent ze voor.
 
Om een goede strategische adviseur en sparringpartner van de Raad van Bestuur te zijn, beschik je over het vermogen ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, politiek en maatschappij te volgen en van betekenis te voorzien voor de organisatie. Dat doe je gevraagd én ongevraagd. We zoeken iemand die van nature een nieuwsgierige blik heeft, open minded is, in staat is tot ‘omdenken’ én er plezier in heeft om de buitenwereld te verbinden aan de binnenwereld. Je bent een generalist die op alle beleidsterreinen waar Philadelphia actief is, kan bewegen door inzicht en overzicht te houden. Je beschikt daartoe over een scherp analyserend vermogen en kan ontwikkelingen vertalen in en naar de organisatie. In woord en schrift. Als secretaris draag je bij om de koers en beleid van de
organisatie daadwerkelijk te implementeren. Niet door het over te nemen of op de stoel van verantwoordelijke te gaan zitten. Maar in een faciliterende rol en richting te geven.
 
De kandidaat die wij zoeken beschikt over kennis en ervaring van verhoudingen binnen hogere hiërarchische lagen van organisaties. Bij Philadelphia gaat het dan om directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Je beschikt daarom over politieke/bestuurlijke sensitiviteit. We zoeken iemand met een open, bereikbare persoonlijkheid met verbindende eigenschappen. In positieve zin ben je in rol als secretaris de ‘Haarlemmer olie’ binnen de organisatie. Je bent in staat om stakeholders te managen en kan makkelijk in een netwerk opereren. Je overziet het geheel en zorgt ervoor dat zaken aan elkaar worden verbonden en processen binnen de organisatie gaande blijven. Je bewaakt dat besluiten worden uitgevoerd en acties worden opgevolgd. Brengt mensen in positie en bent daar helpende hand in voor de Raad van Bestuur. Je laat mensen daarbij in hun waarde en handelt integer. Als secretaris opereer je daadkrachtig en resultaatgericht vanuit een houding van ‘gezag zonder macht’. Je weet wanneer je moet horen, zien en zwijgen maar spreekt en grijpt in als grenzen worden genaderd of overschreden.
 
Honorarium
Deze functie wordt gehonoreerd in FWG 80 van de CAO Gehandicaptenzorg. Voor mobiliteit bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een lease-auto (volgens het leasebeleid van Philadelphia) of een mobiliteitsbudget (volgens de regeling van Philadelphia) Daarnaast beschikt Philadelphia over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, evenals het inwinnen van referenties. Je standplaats is het servicekantoor in Amersfoort.
 
Procedure
Philadelphia laat zich in de wervingsprocedure naar een secretaris Raad van Bestuur begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760. De reactietermijn loopt tot 7 september 2020.