Voorzitter raad van bestuur

Beweging 3.0
12-06-2020    2020-05764   

Algemeen
Zorgorganisatie Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg) en Putten. Ruim 2.700 medewerkers en 1.700 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten in de wijkverpleging, de langdurige zorg, herstelzorg en dagcentra. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de Zorgverzekeringswet (zvw) en de wet langdurige zorg (wlz). Daarnaast biedt Beweging 3.0 via stichting Welzin maatschappelijke zorg, dienstverlening en welzijnswerk en via Leef3.nu particuliere diensten en producten waarmee mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 
Missie, visie en strategie
Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarbij wil Beweging 3.0 optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.
De interne en externe dynamiek zorgen voor enerverende maar ook soms complexe bestuurlijke processen. Er zijn veel ontwikkelingen en vernieuwingen gaande. Voor de komende beleidsperiode is de Koers 2025 voor de Raad van Bestuur en de organisatie het strategische kader. Daarin staan de ontwikkellijnen en de doelstellingen beschreven die richting geven aan het handelen. Momenteel vindt uitvoering plaats van de Koers 2025 op basis van een koersprogramma.

 Besturingsmodel

De structuur van Beweging 3.0 is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van Beweging 3.0. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als sparringpartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd of ongevraagd advies, een en ander conform de statuten en reglementen. De Zorgbrede Governance Code 2017 vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
 
De Raad van Bestuur van Beweging 3.0 is tweehoofdig en bestaat uit mevrouw mr. A.W. (Ageeth) Ouwehand, voorzitter, en de heer drs. M.M. (Micha) van Akkeren, lid Raad van Bestuur. Zij zijn integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast.
 
De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur heeft te kennen gegeven per 1 september 2020 te stoppen bij Beweging 3.0.
 
Organisatiemodel
De Raad van Bestuur geeft leiding aan clustermanagers (primair proces), managers behandeldienst, managers ondersteunende diensten en de manager Welzin (aparte stichting). Deze managers geven leiding aan teammanagers c.q. teamleiders.
 
De medezeggenschap binnen Beweging 3.0 wordt geborgd voor cliënten in lokale cliëntenraden en een Centraal Platform Medezeggenschap en voor medewerkers in een ondernemingsraad voor Beweging 3.0 en een ondernemingsraad voor stichting Welzin.
 
Samenwerking en verdeling van aandachtsgebieden Raad van Bestuur
Beweging 3.0 hanteert als basis een collegiaal bestuursmodel, waarin beide bestuurders gezamenlijk (statutair) verantwoordelijk zijn voor de organisatie als geheel en een trekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers.
Binnen het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is sprake van specifieke aandachtsgebieden.
Naast de collectieve bestuurstaken heeft de voorzitter Raad van Bestuur het aandachtsgebied zorginhoud en kwaliteit. De voorzitter Raad van Bestuur onderschrijft de visie, missie en kernwaarden van Beweging 3.0. Beweging 3.0 verwacht dat de nieuwe voorzitter intrinsiek gemotiveerd is de uitgezette koers verder te implementeren. Tevens is het van belang dat de nieuwe bestuurder een langere termijn visie kan ontwikkelen die goed past bij een moderne kijk op ouderenzorg in haar maatschappelijke context en daarnaast affiniteit met de ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein, ook vanuit een welzijnsperspectief.
 
Zowel naar binnen als naar buiten treedt het bestuur op als eenheid. Beide bestuurders initiëren en onderhouden externe contacten, primair op hun respectievelijke aandachtsgebieden. Deze werkwijze vraagt om gelijkwaardig-heid tussen beide bestuurders. Er is sprake van een integere bestuursstijl en open communicatie gebaseerd op vertrouwen. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. De bestuurders leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de zorg, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
 
Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is. Beweging 3.0 hecht belang aan complementariteit in kennisdomeinen, zodanig dat bestuurders elkaar aanvullen in hun competenties, doch met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van de zorgontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie. Een persoonlijke match is daarom een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen bestuurders.
 
Gewenste opleiding/ervaring/achtergrond
Als voorzitter heeft u een bestuurlijke kennis en ervaring en een zorginhoudelijk achtergrond. Beweging 3.0 zoekt een bestuurder die de ouderenzorg een warm hart toedraagt, die nieuwsgierig is naar de belevingswereld waarin ouderen zich bevinden. Waarbij er een sterke voorkeur is dat de kandidaat ervaring heeft in de ouderenzorg en het anderzijds van belang is dat een kandidaat lef heeft en creatief is en het vermogen heeft om de cliënt echt centraal te zetten. Bijzonder is dat deze rol vraagt dat je enerzijds de ingeslagen koers omarmt en verder zorg draagt voor de implementatie en anderzijds dat je een vernieuwende zorgondernemer bent. Dat betekent dat de nieuwe bestuurder van nature een leiderschapsstijl heeft waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfstandig handelen van de medewerkers en cliënten het uitgangspunt is.
                                                                                                                                                            
U bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende bestuurder, die Beweging 3.0 in nauwe samenwerking met het andere bestuurslid op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en kernwaarden van Beweging 3.0. U vervult de voorzittersrol met natuurlijke overtuiging en soepelheid. U heeft geen hiërarchische positie nodig om als leider te worden gezien. U bent mede verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van bewoners en cliënten een veranderende context duurzaam te beantwoorden. U heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend zijn. U ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg. 
 
Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest, energieke en toegankelijke stijl van werken. Als voorzitter gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent in staat om dichtbij de bewoners, cliënten, inwoners en de medewerkers en vrijwilligers te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Dit doet u met passie, plezier en de nodige humor.
 
In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. Waarbij u als bestuurder op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor Beweging 3.0 relevante stakeholders en media. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en heeft daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. U erkent de kracht en waarde van cliëntenvertegenwoordiging en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de bewoners, cliënten, naasten en inwoners en medewerkers.
 
Competenties
·        Visie:
U bent intrinsiek gemotiveerd om de Koers 2025 van Beweging 3.0 uit te voeren. U combineert maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de zorg tot een uitgesproken en geïntegreerde toekomstvisie op het gebied van de ouderenzorg en betrekt dit bij de verdere uitvoering van de Koers 2025.
Uw eigen visie toetst, en stelt u bij, in dialoog binnen de Raad van Bestuur en met uw collega’s binnen Beweging 3.0. Met hen formuleert u beleid dat getuigt van innovatiekracht en dat bijdraagt aan de continuïteit en verbetering van de positie van Beweging 3.0. U ziet kansen voor Beweging 3.0 en
integreert de ontwikkelingen in verschillende disciplines. U neemt de verantwoordelijkheid om alle elementen in het aandachtsgebied zorginhoud en kwaliteit binnen Beweging 3.0 te borgen en naar een hoger niveau te tillen.
·        Dienstbaar leiderschap:
U bent een motiverende, inspirerende en consistente bestuurder. U draagt uit dat u net als uw medewerkers een deel bent van een groter geheel en dat het uw rol is te stimuleren dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en continue mee te denken met het verbeteren van de zorg. Tevens bent u oprecht geïnteresseerd in mensen, beschikt u over een groot empathisch vermogen, toont u voorbeeldgedrag, weet u moeiteloos en met de nodige humor verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel. Uw stijl kenmerkt zich voorts door
bescheidenheid, passie, lef en energie.
·        Teamplayer:
U werkt actief samen binnen de RvB; u stimuleert uw management om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen van Beweging 3.0.
·        Verbinding:
U inspireert, bent zichtbaar aanwezig en beschikt over natuurlijk gezag. U heeft een open, inclusieve en samenbindende stijl van leidinggeven en weet mensen in hun kracht te zetten. De cultuur binnen Beweging 3.0 is inclusief: iedereen doet er toe, draagt bij en werkt samen aan een gemeenschappelijk doel. U werkt op constructieve wijze samen met de Raad van Toezicht en het management en u zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) interne stakeholders als de medezeggenschap, maar ook externe stakeholders als ketenpartners, overheden etc.
·        Vermogen tot delegeren:
U durft los te laten en te vertrouwen op de kwaliteiten van anderen, delegeert om zelf speelruimte en vrijheid te verkrijgen, bent toegankelijk voor alle belangengroepen in de organisatie en communiceert met hen op een integere en heldere manier. U stimuleert leiderschap in een organisatie van professionals, waarbij verantwoordelijkheden en mandaat zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd.
·        Besluitvaardigheid:
U bent in staat om complexe patronen te doorgronden, beschikt over uitstekende politieke vaardigheden en een goed ontwikkeld moreel kompas, nodig voor het maken van daadkrachtige en heldere keuzes. U bent in staat de gemaakte keuzes om te zetten in executiekracht om de organisatie verder te brengen in haar ontwikkeling.
·        Organisatiesensitiviteit:
U kunt goed omgaan met het hybride karakter van de zorg, begrijpt de ambiguïteit en paradox tussen marktwaarden (ondernemerschap, innovatie, efficiency) en de rol van een zorginstelling in civil society (solidariteit, toegankelijkheid van zorg, maatschappelijke betrokkenheid).
·        Netwerken:
U bent actief in lokale en landelijke netwerken en gebruikt deze voor de doelstellingen van de organisatie. U beschikt over de vaardigheid om zorgprofessionals, managers en bestuurders te verbinden, creëert draagvlak waardoor Beweging 3.0 in staat is om zijn doelstellingen beter te realiseren. U betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en legt contacten. U bent bereid om eigen routines te veranderen wanneer nodig zonder de eigen identiteit te verliezen en gaat effectief om met ambiguïteit. U onderkent de gevolgen van veranderingsprocessen voor de totale organisatie, de medewerkers, werkprocessen en relaties met bewoners, cliënten , naasten en ketenpartijen.
  
Honorering
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Beweging 3.0 is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

De Procedure

Beweging 3.0 laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en Lid van de Raad van Bestuur. Benoembare kandidaten zullen een adviesgesprek hebben met een delegatie van het Centraal Platform Medezeggenschap en de Ondernemingsraad. Het streven is de procedure vóór 1 september 2020 afgerond te hebben.
 
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480760.
De reactietermijn sluit op 16 juli 2020.