Voorzitter Raad van Toezicht

Zuyd Hogeschool
01-07-2020    2020-05767   

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Sinds jaar en dag staan diverse opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit komt onder andere door de persoonlijke aandacht voor studenten en de relatieve kleinschaligheid. Bovendien werkt Zuyd over de grenzen van vakgebieden heen intensief samen met bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Dit, vanwege de overtuiging dat het in de 21e eeuw niet alleen om kennis gaat, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen.

Met 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en Associate degree-opleidingen, 12 vestigingen in 3 steden, 28 lectoraten, gemiddeld 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten per jaar, én met een voorgeschiedenis die ruim 100 jaar terug gaat, is Zuyd sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van deze regio. Voor meer informatie, zie de website www.zuyd.nl.

Profilering
Tot en met 2015 heeft Zuyd zich in het kader van haar meerjarenstrategie vooral gericht op een basisscenario, waarin de borging van de kwaliteit, het accommoderen van de daling van de instroom op basis van (onder meer) de demografische krimp in de regio en het behalen van de prestatieafspraken met de minister van OCW centraal stonden. Daarnaast is vanaf 2015 ook gewerkt aan een groeiscenario van selectieve versterking, verbreding en onderwijsinnovatie. Dit door het gebundeld ontwikkelen van activiteiten op het gebied van een aantal speerpunten:
·        internationalisering
·        onderwijsvernieuwing en -kwaliteit
·        Zuyd Portfolio -gericht op het toekomstbestendig inrichten van het overall portfolio van Zuyd-
·        en Zuyd Professional (het interfacultair samenwerkingsverband van Zuyd voor professionals die opleidingen of trainingen willen volgen in het kader van ‘Leven Lang Leren’).

In de Strategie 2019-2023 zijn drie kernkwaliteiten van Zuyd geformuleerd.
·        De passie voor de ontwikkeling van de student, via opleidingsteams die zich richten op een succesvolle ontwikkeling van studenten en er zorg voor dragen dat studenten zich hierin gesteund, gehoord en gezien voelen.
·        De integratie van onderzoek in het onderwijs, om inhoud te geven aan uitdagende, actuele opleidingsprogramma’s van hoge kwaliteit.
·        De inbedding van het onderwijs in de regionale praktijk, om studenten van meet af aan te motiveren voor hun beroep en de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.

Om deze kernwaarden te versterken zijn er vanuit de strategie verschillende beleidslijnen in programma’s uitgezet. Een belangrijk uitgangspunt is dat de aansturing zo dicht mogelijk bij het primaire proces wordt gelegd. Om bovenstaande ambities te kunnen waarmaken, is er voor een besturingsfilosofie gekozen die focus en energie moet helpen organiseren en faciliteren voor en gericht op de ontwikkeling van de student. Om de hiervoor benodigde combinatie van autonomie, verbondenheid én competentie handen en voeten te geven als basis voor een goed functionerende organisatie, die zorg kan en wil dragen voor de ontwikkeling van de student, is bij Zuyd gekozen voor krachtige teams binnen een academie of dienst met principes van zelforganisatie als kern van de besturing.

Zuyd is enig aanbieder van hoger beroepsonderwijs in Zuid- en Midden-Limburg en is hoofdleverancier van hoger opgeleiden in Limburg. De meeste opleidingen hebben dan ook sterke banden met bedrijven, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de regio. CHILL en EIZT, de Centres of Expertise, maar ook veel opleidingen, krijgen belangrijke opdrachten vanuit de regio en hebben hun onderzoek en onderwijs afgestemd op de innovatieve ontwikkelingen aldaar. En: meer dan de helft van de studenten komt uit deze regio. Maar Zuyd ligt ook midden in de Euregio Maas-Rijn en heeft dus de mogelijkheid om zich internationaal te profileren, overigens net zoals deze regio dat doet. Maastricht is daarbij een 'magneet' als het gaat om het interesseren van buitenlandse studenten, evenals de campussen. Het is overigens niet: óf de regio óf internationaal, maar allebei.

Deze regionale verankering komt ook tot uiting in een brede basis met kwalitatief goede opleidingen die aansluiten op de economische structuur van de regio, met enkele excellente topopleidingen en Centres of Expertise. De basis van het huidige portfolio van Zuyd wordt ten eerste gevormd door opleidingen met een regionale functie die studenten uit deze regio opleiden voor de regionale arbeidsmarkt. De kwaliteit van deze opleidingen moet goed zijn, conform Zuydkwaliteit. Tweede basiselement zijn de opleidingen met een bovenregionale functie. Deze kennen een nationale en internationale aantrekkingskracht en arbeidsmarkt en zijn van excellente kwaliteit, wat ook tot uiting komt in een hoge NSE-score, ranking dan wel een bijzonder kenmerk.
Om de beloften aan haar omgeving goed te kunnen vervullen, onderhoudt Zuyd een intensieve en (inter)actieve relatie met haar belangrijkste stakeholders. De samenwerkingsverbanden zijn in te delen in de volgende categorieën: samenwerking met het beroepenveld (ontwikkeling van het beroep en de professional), samenwerking met de regio, Euregio, nationaal en internationaal (overheden, maatschappelijke instellingen) en samenwerking met andere kennisinstellingen.

De uitkomsten hiervan worden bij de doorontwikkeling van beleid en activiteiten ingezet. In het programma Brightlands/Kennis-As Limburg werkt Zuyd meerjarig zeer nauw samen met Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum, OU, Fontys en Provincie Limburg aan de realisatie en implementatie van dit gezamenlijk programma, dat zich richt op de verdere ontwikkeling en versterking van de regionale economie. LIME De samenwerking met de Brightlands campussen Chemelot (materials), Maastricht Health Campus, Greenport Venlo (food) en Smart Services Campus wordt concreet in genoemde programma’s, maar ook in tal van projecten rondom bijvoorbeeld ondernemersonderwijs en start-ups.

Zuyd heeft een goede financiële positie en kan daarmee met het oog op een duurzame toekomst investeren. De Instellingstoets Kwaliteitszorg is behaald, waarbij de auditcommissie van de NVAO heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de kwaliteitscultuur binnen de instelling. Er zijn geen hersteltrajecten voor opleidingen van Zuyd. In januari 2020 heeft de Minister van OCW positief besloten over het Plan Kwaliteitsafspraken Zuyd Hogeschool 2019-2024. In dit kader wordt de komende jaren ongeveer 54 miljoen euro rijksbijdrage ontvangen voor de uitvoering van de plannen die tot doel hebben om de kwaliteit van het onderwijs voor studenten van Zuyd verder te verbeteren. Het grootste deel van deze zogenaamde kwaliteitsmiddelen gaat direct naar de opleidingen en wordt ingezet voor meer en betere begeleiding van onze studenten. Naast extra begeleiding worden ook meer doorstroom-minoren ontwikkeld en worden de studeer- en toets faciliteiten verbeterd. Deze plannen zijn in samenspraak met de medezeggenschap (centraal en decentraal), het CvB, de Raad van Toezicht en betrokken medewerkers ontwikkeld.

De waardering van studenten en medewerkers van Zuyd stijgt, dan wel blijft op hetzelfde hoge niveau. Er is een solide basis aanwezig, toch is er voldoende uitdaging voor de toekomst. In het kader van de herijking van de meerjarenstrategie wordt momenteel gewerkt aan een aantal afgestemde en onderling samenhangende maatregelen – in aanvulling op de reeds ingezette trajecten – waarmee Zuyd gericht actie inzet om de uitdagingen waarvoor zij de komende jaren staan, succesvol aan te gaan.

De Organisatie

Bestuur
Het College van Bestuur bestaat uit drie leden en is als instellingsbestuur belast met het bestuur van de hogeschool en is eindverantwoordelijk voor het geheel. Het College opereert op basis van collegiaal bestuur, bepaalt de koers en strategie voor de hogeschool en benoemt de kaders en financiële ruimte waarbinnen academies en diensten opereren. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling en treedt op als werkgever voor de leden van het College van Bestuur.

De invulling van de toezichthoudende taak vindt plaats op basis van een Toetsingskader. Centrale gedachte hierbij is dat de Raad van Toezicht – als toezichthouder van een met overwegend publiek geld gefinancierde instelling – bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, en de borging daarvan, centraal stelt. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur kenmerkt zich door partnership, ingevuld vanuit ieders taken en verantwoordelijkheden. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden bestuurlijk ondersteund vanuit dienst Bestuursdiensten onder directie van de bestuurssecretaris.

Medezeggenschap
Medezeggenschap is belegd bij diverse medezeggenschapsorganen samengesteld uit personeelsleden en studenten. Zuyd Hogeschool kent een centrale medezeggenschapsraad CMR, academieraden voor de academies en een dienstenraad voor de diensten.

Academies
De academie is het richtinggevend structuurelement voor de organisatie van de hogeschool. Zuyd Hogeschool kent 29 academies in 7 domeinen (Business en Recht, Gezondheidszorg en Welzijn, Hotel en Facility Management, Techniek, Beeldende Kunsten, Podiumkunsten en International Business and Communication) onder leiding van een directeur en daar vindt het primaire proces plaats in de bundeling van onderwijs, onderzoek en Leven Lang Leren. Dit laatste in samenwerking met Zuyd Professional, waar opleidingen en training in het kader van Leven Lang Leren zijn ondergebracht. De organisatie is volop in ontwikkeling in het kader van de implementatie van de meerjarenstrategie 2019-2023.

Repertoire
De academies beschikken over een samenhangend repertoire van bachelor- en master-opleidingen en Associate degrees en er is sprake van nauwe samenwerking in de opleidingskolom en met het beroepenveld. Elk domein beschikt over een samenhangend onderzoeksprogramma, ingevuld via 29 lectoraten, veelal geënt op regionale zwaartepunten. Onderzoek levert steeds een bijdrage aan het onderwijs en ondersteunt de studenten en de beroepsomgeving in hun verdere ontwikkeling.

Teams
Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool en om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in opleidingen en diensten. Moderne arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken en dat kan het beste gestalte krijgen in samenwerkende, zelforganiserende, teams onder leiding van een teamleider.

Diensten
Ondersteuning van het primaire proces geschiedt binnen Zuyd vanuit zeven diensten: Bestuursdiensten, Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek, Human Resources, Finance en Control, Marketing en Communicatie en Facilitair Bedrijf onder leiding van een directeur.

Governance
De afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen College van Bestuur, Raad van Toezicht, directeuren van academies en diensten alsook de teamleiders, is vastgelegd in een Bestuurs- en Beheersreglement en uiteraard in overeenstemming met de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool, de WHW en de Branchecode goed bestuur hogescholen.

Profiel

Met het oog op het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht, ontstaat per 1 januari 2021 een vacature.

Voorzitter
Naast de algemene profielkenmerken van de leden van de Raad van Toezicht wordt gezien de huidige samenstelling van de Raad en de fase waarin de hogeschool zich bevindt, van een kandidaat verwacht dat deze beschikt over een brede onderwijs- en onderzoekservaring en een achtergrond in een relevante bestuurlijke/eindverantwoordelijke functie in het (hoger) onderwijs. De te benoemen voorzitter beschikt bij voorkeur over specifieke ervaring en expertise in het (hoger) onderwijs en over ruime kennis van de sector en een relevant netwerk. Hij/zij is bekend met actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen in het onderwijs en het bestuursrecht.
Ervaring als (voorzitter) van bestuur of toezichthoudend orgaan bij een grote (kennis)instelling met complexe dossiers strekt tot aanbeveling. Daarnaast is de voorzitter een boegbeeld in de regio met een relevant (landelijk) netwerk voor Zuyd. Van de voorzitter worden de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht: deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een verbindende en gezaghebbende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming binnen de Raad; en het invullen van een brugfunctie vanuit de Raad van Toezicht naar het College van Bestuur en het vermogen tot verbinden met respect voor de verschillende rollen van beide organen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is lid van de Commissie Remuneratie, Selectie en Governance en voorzitter van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht.

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat minimaal één benoemingstermijn van vier jaar wordt ingevuld, en bij voorkeur twee.

Algemeen Profiel van de leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de hogeschool. De Raad bewaakt de doelstelling en de grondslagen van de stichting en staat het College van Bestuur met raad en advies terzijde. De Raad fungeert als werkgever van het College van Bestuur en hanteert daarbij een Toetsingskader en onderschrijft de Branchecode goed bestuur hogescholen. De Raad kent drie adviserende commissies: de Commissie Remuneratie, Selectie en Governance, de Auditcommissie en de Commissie Onderwijs en Onderzoek.
De Raad van Toezicht bestaat op grond van de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Momenteel heeft de Raad zeven leden, waarbij is besloten om in samenhang met de demografische ontwikkelingen en de maatschappelijke context van Zuyd op termijn te komen tot een reductie van de omvang naar vijf leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad als het gaat om geslacht, leeftijd, geografische herkomst e.d.

Van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat deze:
·        vanuit een onafhankelijke en positief kritische instelling het beleid van de hogeschool op hoofdlijnen beoordeelt vanuit de doelstellingen van Stichting Zuyd Hogeschool;
·        deze taak opvat vanuit een professionele instelling, waarvoor naast inhoudelijke deskundigheid ook zaken als vertrouwen, gevoel voor verhoudingen, kritisch vermogen en reflectie nodig zijn;
·        over kennis beschikt van het hoger (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt (beroepen- en werkvelden) van de opleidingen van de hogeschool;
·        over (ruime) bestuurlijke ervaring beschikt bij voorkeur opgedaan in complexe organisaties;
·        interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van grote organisaties blijkend uit de aanwezigheid van expertise op het vlak van strategie, onderwijs en onderzoek, financieel management, personeelsmanagement, marketing, kennisvalorisatie e.d.;
·        een weerspiegeling vormt van maatschappelijke sectoren, waarvoor de hogeschool opleidt: overheid, bedrijfsleven, onderwijs, financieel-economisch, zorg en welzijn, kunst en cultuur;
·        inzicht heeft in internationale, nationale en (Eu)regionale ontwikkelingen;
·        over een breed en relevant netwerk in de regio beschikt.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt tevens verwacht, dat zij:
·        deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht (ca. 6 vergaderingen per jaar), aan het werk van de commissies van de Raad en het overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad, en aanwezig zijn bij relevante hogeschoolactiviteiten;
·        speciale aandacht hebben voor een of meerdere aandachtsgebieden binnen de hogeschool;
·        bereid zijn tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
·        geen onverenigbare functies voor de hogeschool hebben.

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is bepaald op vier jaar. Leden van de Raad treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Ieder lid is eenmaal voor eenzelfde termijn herbenoembaar. Er wordt bij het (her)benoemen van leden zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing.

Een van de leden van de Raad is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Benoeming en beloning

De benoeming vindt eind 2020 plaats door de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal vier jaar met ingang van 1 januari 2021, met in principe de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering conform de beloningsleidraad voor toezichthouders in het Hbo en de WNT (bezoldiging voorzitter in 2019: € 23.280,-).

Over de procedure

De Raad van Toezicht van Zuyd laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie zijn zij bereikbaar op: 035 54 80 760. U kunt uw CV en motivatie via onze website en de vacature uploaden. Uiterlijke reactietermijn: 15 augustus 2020.

De vorm van de gesprekken (‘Face to Face’ dan wel via video) is afhankelijk van de geldende maatregelen en richtlijnen i.v.m. Covid-19 op dat moment.