Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting ZAAM

Stichting ZAAM - Amsterdam
03-07-2020    2020-05580   

1.     Over Stichting ZAAM

Algemeen
Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is het bevoegd gezag van 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Deze scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium. ZAAM bestaat uit herkenbare scholen met een eigen gezicht en een sterke binding met de omgeving. Het zijn kleinschalige scholen met oog voor de individuele leerling.  De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt zo veel mogelijk bij de individuele scholen. Zo krijgen de scholen de ruimte hun eigen identiteit vorm te geven, vanuit onze besturingsfilosofie met als kernbegrippen: professionele ruimte binnen kaders, verantwoordelijkheid en verantwoording, solidariteit en vertrouwen. 

Visie

Kwalitatief goed onderwijs in een snel veranderende wereld doet recht aan verschillen tussen leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leervoorkeuren. Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel en in samenwerking met anderen. Het onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leerlingen hun identiteit kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien. 

Dit vraagt een leer- en werkomgeving met aandacht voor talenten, prestaties én onderlinge relaties en verhoudingen. Samenwerking met de omgeving vinden wij belangrijk. Leerlingen ontwikkelen zo belangrijke sociale vaardigheden en leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de samenleving en daarin samen te leven en werken met mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Missie

Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.

Kenmerken

Waarden, voortvloeiend uit onze christelijke traditie en interconfessionele identiteit, vormen ons moreel kompas en helpen ons de beoogde bijdrage te leveren aan de toekomst van onze wereld. 
 
Deze tradities dragen bij aan onze wens om mensen te waarderen en ons vermogen om ons te verbinden. Onderstaande kenmerken van ZAAM passen daarbij: 
·        ZAAM werkt in een breed onderwijs-perspectief… LEERZAAM 
·        ZAAM investeert in de toekomst… DUURZAAM 
·        ZAAM ontplooit en verbindt… GROEIZAAM 
·        ZAAM is zichtbaar en herkenbaar… WERKZAAM 
 
Deze kenmerken hebben betrekking op onze leerlingen en onze organisatie. Ze beschrijven hoe we willen opereren of hoe we willen zijn. Op www.zaam.nl is in het visiedocument de uitgebreide beschrijving van de kenmerken te lezen. 
 
 

2.   Toezicht en Bestuur

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur van ZAAM en in het bijzonder op de realisatie van de doelstellingen van stichting ZAAM. De Raad van Toezicht is de formele werkgever van het College van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Als sparringpartner en klankbord voor het bestuur zijn de leden van de Raad van Toezicht ter zake kundig, onafhankelijk en kritisch. Op die manier proberen ze maximaal bij te dragen aan het succes van ZAAM. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een toezichtkader, waarin is uitgewerkt wat de visie van de Raad van Toezicht is op het toezichthouden, met welk doel dat gebeurt, wat dat betekent voor de rolinvulling en de resultaten die met het toezicht worden beoogd. De stijl van toezicht is afhankelijk van de risico-omgeving waarin ZAAM opereert; hoe groter het risicoprofiel, hoe proactiever de Raad van Toezicht zal handelen. 

De Raad van Toezicht van ZAAM bestaat momenteel uit de volgende vijf leden met ruime ervaring in zowel het onderwijsveld als daarbuiten:
·        Els Verhoef, MCM – voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie
·        Drs. Andrea van Steensel – Schaeffer, MBA – vice voorzitter en lid remuneratiecommissie
·        Dr. Ton Kallenberg – lid en voorzitter onderwijscommissie
·        Drs. Koos Boering, RA – lid en lid audit commissie
·        Drs. Caroline Schouten, RC, lid en voorzitter audit commissie

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en daarmee eindverantwoordelijk voor de integrale aansturing van ZAAM. Hij bewaakt de realisatie van de koers en de doelstellingen van ZAAM en stuurt bij waar nodig. Het besturingsmodel van ZAAM gaat uit van professionele ruimte voor de directeur van de school, binnen de bestuurlijke kaders die door het College van Bestuur worden aangegeven. 
Een goed samenspel met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is eveneens van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelen van ZAAM. Het College van Bestuur legt door middel van de bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording aan de Raad van Toezicht af.

Het College van Bestuur van ZAAM is een collegiaal bestuur, waar beide leden gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het geheel. De portefeuilleverdeling is gericht op een eerste verantwoordelijkheid met betrekking tot ontwikkeling van (strategisch) beleid en kaderstelling. In de functionele aansturing naar staf en de scholen nemen beide bestuurders hun verantwoordelijkheid voor de uitwerking. 

Met ingang van 1 mei 2020 bestaat het bestuur van ZAAM uit Barbara Dijkgraaf, voorzitter en David Asser, lid. 

De 23 scholen zijn voor de directe aansturing verdeeld onder de twee bestuursleden. Een directeur of rector is integraal verantwoordelijk voor de zaken die de school betreffen.
 

3.   Algemene profiel lid raad van toezicht

De taken van de Raad van Toezicht van ZAAM zijn vastgesteld in de Statuten. De werkwijze van de raad is vastgesteld in het Reglement Raad van Toezicht. In het Intern Toezichtkader heeft de Raad van Toezicht expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht beschreven.

Van ieder lid van de Raad van Toezicht worden de volgende kwaliteiten en deskundigheden verwacht:
·        het vermogen om te werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en door bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte;
·        het vermogen en attitude (analytisch, initiërend, proactief, doortastend en besluitvaardig) om het beleid van ZAAM in al zijn facetten en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
·        het vermogen en attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan, daarin een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht nemende;
·        een hoge mate van integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke kritische opstelling en goed ontwikkelde maatschappelijke en sociale antenne; kennis en naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO;
·        het vermogen om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan deze bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap;
·        een verbinding met de waarden voortvloeiend uit de christelijke traditie en interconfessionele identiteit;
·        de bereidheid om zitting te nemen in commissies;
·        de bereidheid om zich gedurende de aangestelde termijn op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de voortgezet onderwijssector in de metropoolregio Amsterdam;
·        de beschikbaarheid over voldoende tijd om zijn/haar taak op afdoende wijze te kunnen vervullen: dat betekent voor een lid een inzet van tenminste 100 uur, en van de voorzitter 150 uur per jaar.

4.   Over de vacatures

Naast de kwaliteiten en deskundigheden zoals beschreven in het algemene profiel voor een voorzitter en lid Raad van Toezicht is het van belang dat er diverse deskundigheden in de raad vertegenwoordigd zijn zoals:
·        voorzitterschap;
·        onderwijsprocessen en kwaliteitsborging;
·        financiën en bedrijfsprocessen;
·        organisatieontwikkeling en governance;
·        human resources en professionele ontwikkeling;
·        inclusiviteit en grootstedelijke sociaal economische ontwikkelingen.

Voorzitter Raad van Toezicht

De nieuwe voorzitter:
·        heeft aantoonbare ervaring als voorzitter;
·        is verbindend en beschikt over sterke voorzitterskwaliteiten, bestuurlijke rust, tact en rolvastheid;
·        werkt op basis van vertrouwen en is vanuit dat fundament en zijn/haar rolbewustzijn een stevige strategische sparringpartner voor het College van Bestuur, een sterke regisseur in de Raad van Toezicht en een facilitator van een positief kritische dialoog tussen bestuur en toezicht.
·        is verbonden met de metropool regio Amsterdam e.o. en begrijpt daardoor de demografische en sociaal economische ontwikkelingen en daarmee samenhangende problematieken, openbaar bestuurlijke verhoudingen, wereldperspectief in de stad en de daarin acterende stakeholders;
·        is bekend met voortgezet onderwijs in de regio Amsterdams en de invloed van de grootstedelijke problematiek op de ontwikkeling en kansen van leerlingen en op de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen;
·        heeft een sterke politieke en omgevingsensitiviteit;
·        komt bij voorkeur uit het openbaar bestuur met portefeuille onderwijs of uit het onderwijs met stevige kennis van governance, de verschillende onderwijssystemen, gerelateerde stakeholders, accreditatie en kwaliteitszorg, gerelateerde wetgeving, bekostigingssystematieken e.d.

Lid Raad van Toezicht – tevens lid van de onderwijscommissie

Het lid van de onderwijscommissie betreft een bindende voordracht van de GMR en beschikt bij voorkeur over de volgende kwaliteiten:
·        aantoonbare bestuurlijke ervaring
·        originele denker uit de onderwijswereld die:
o   vanuit de eigen visie een sparring partner kan zijn voor het College van Bestuur;
o   kan reflecteren op het beleid en de positionering van ZAAM, de ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs in onze samenleving naar leergemeenschappen, nieuwe didactische concepten en het stakeholderveld van de metropool regio Amsterdam;
o   kan reflecteren op de ontwikkeling van onderwijsprocessen, kwaliteitsborging en het faciliteren hiervan door het ondersteuningsbureau;
·        affiniteit met de ontwikkeling van jongeren in een grootstedelijke context;
·        is ervaringsdeskundige, doordat hij/zij heeft gewerkt in het onderwijs;
·        heeft bij voorkeur ervaring met / in medezeggenschap in complexe organisaties en is daardoor sensitief voor de formele en gevoelde organisatiestructuur;
·        is een stevige, verbindende en waarden gedreven persoonlijkheid;
·        vanuit rolvastheid sterk in het voeren van prikkelende dialogen met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling zonder te veel zijn/haar eigen mening te geven en sturend te willen zijn.

Een diverse en complementaire samenstelling in de Raad van Toezicht naar achtergrond en expertise, gender én leeftijd is voor ZAAM belangrijk. Dat betekent dat uit we idealiter een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat zouden willen toevoegen aan de Raad van Toezicht die beiden een migratie-achtergrond hebben. We streven daarbij wel naar een optimale inhoudelijke samenstelling van de Raad van Toezicht.
 

Honorarium
Het honorarium voor de Raad van Toezicht is passend binnen de “Code Onderwijsbestuur VO” en ruim binnen de recent bijgestelde kaders voor de vergoedingen van toezichthouders in het onderwijs (VTOI).
Hiervoor vraagt de Raad van Toezicht van haar leden tenminste 100 uren op jaarbasis effectief te besteden, en de voorzitter 150 uur..

5.   Wervingsprocedure

ZAAM laat zich in deze procedure begeleiden door Karen Kragt, partner van Van der Laan & Co.
Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u met haar contact opnemen via telefoonnummer 035 54 80 760.

De selectiecommissie voor de vacature Voorzitter Raad van Toezicht bestaat uit de vice voorzitter Raad van Toezicht (Andrea van Steensel), lid Raad van Toezicht en tevens voorzitter van de onderwijscommissie (Ton Kallenberg) en de voorzitter College van Bestuur (Barbara Dijkgraaf) als aanzittend adviseur.
De selectiegesprekken voor deze vacature vinden plaats op: 28 september eind van de dag/en avond.
De benoembare kandidaten voeren daarna twee afzonderlijke adviesgesprekken met de overige leden van de Raad van Toezicht, het lid College van Bestuur (David Asser) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op 5 oktober in de avond.

De selectiecommissie voor de vacature lid Raad van Toezicht bestaat uit een delegatie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit Kees Buskermolen, Annemiek Marees en Richard Heitkoning. De selectiegesprekken voor deze vacature vinden plaats op: 24 september in de middag. De GMR doet een bindende voordracht van kandidaten aan de Raad van Toezicht. De benoembare kandidaten voeren daarna twee afzonderlijke adviesgesprekken met de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op 9 oktober tussen 14-16 uur. 

Benoeming van de nieuwe Voorzitter en Lid Raad van Toezicht vindt indien mogelijk plaats in oktober, evt. met uitloop naar november 2020.

Uw interesse voor één van beide vacatures kunt u kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief te uploaden via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/ onder de betreffende vacature.

Geraadpleegde bronnen:

https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2018/07/Visiedocument-ZAAM.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2017/12/2017-000251-DOZ-Besturingsfilosofie-191217-website.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/11/2015-000381-REG-RVT-Intern-toezichtkader-ZAAM-311014.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2017/09/Reglement-Raad-van-Toezicht-ZAAM.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/04/Medezeggenschapsstatuut-2018.pdf
https://www.zaam.nl/wp-content/uploads/2016/04/DLT-statuten-St-ZAAM-Interconfessioneel-Voortgezet-Onderwijs-per-24-07-2012.pdf