Voorzitter raad van toezicht

tanteLouise
17-09-2020    2020-05780   

Over stichting tanteLouise
Stichting tanteLouise is een eigentijdse zorgaanbieder met een compleet dienstenpakket van verzorging en verpleging, specialistische thuiszorg en begeleid wonen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, ook wel de zogenoemde Brabantse Wal-gemeenten. TanteLouise richt zich op kwalitatief hoogstaande langdurige zorg aan met name kwetsbare ouderen. Op basis van vernieuwende inzichten en met inzet van innovatieve zorgtechnologie streeft tanteLouise naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor haar cliënten. Ruim 1.800 medewerkers en meer dan 800 vrijwilligers doen dagelijks hun uiterste best om ervoor te zorgen dat 1.150 intramurale en een groot aantal extramurale cliënten zo plezierig mogelijk oud kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat die cliënten ondanks hun beperkingen zo goed mogelijk hun normale leven kunnen voortzetten.

De professionaliteit waarmee dat gebeurt, wordt algemeen herkend en ook erkend. Dat blijkt onder meer uit de hoge scores op het gebied van cliënttevredenheid en het vertrouwen in de organisatie dat externe partijen uitspreken. Het ministerie van VWS maar ook de Nederlandse Zorgautoriteit hebben meer dan eens hun waardering uitgesproken voor de aanwezige zorgkennis en het innovatieve, eigenzinnige karakter van tanteLouise. Binnen de organisatie heerst een klimaat waarin iedereen op zoek is naar dingen die er nog niet zijn; broodnodig om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan een alsmaar toenemende zorgvraag.

Die even ambitieuze als avontuurlijke houding maakt dat tanteLouise binnen het eigen werkveld toonaangevend is als het gaat om de ontwikkeling van innovatieve of vernieuwende zorgtechnologie. Op gebied van vrijheid bij dementie behoort tanteLouise landelijk zelfs tot de koplopers. Zozeer dat tal van delegaties uit Nederland, Europa en landen als China en Japan een werkbezoek brengen aan tanteLouise om kennis te nemen van visie, aanpak en (soms baanbrekende) innovaties.

TanteLouise is een van de grootste werkgevers op de Brabantse Wal, financieel gezond, scoort hoog op medewerkerstevredenheid, heeft een goed imago en daarmee een sterke arbeidsmarktpositie.

De missie en visie van tanteLouise kunt u nalezen in het Ondernemingsplan 2018-2022: Anders kijken naar hetzelfde.

Bestuur en toezicht
Stichting tanteLouise kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, sinds 2016 ingevuld door Conny Helder. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de totale onderneming en het realiseren van de gewenste maatschappelijke prestaties tegen aanvaardbare bedrijfskosten. In die balans tussen het maatschappelijk presteren en het bedrijfseconomisch functioneren staat het belang van de cliënt te allen tijde centraal.

Stichting tanteLouise heeft een Raad van Toezicht die zichzelf ten doel stelt om te toetsen of – en daarmee te bevorderen dat – de Raad van Bestuur de organisatiedoelstellingen doelgericht, effectief en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van het bestuur systematisch en permanent tijdens haar tweemaandelijkse vergadering met de bestuurder. In deze vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand van concrete en actuele vraagstukken.

De Raad van Toezicht werkt verder met vijf commissies:

 • Agendacommissie: voorafgaand aan elke vergadering overleggen de voorzitter en vicevoorzitter met de bestuurder over de te bespreken onderwerpen.
 • Remuneratiecommissie: toezicht op en advies over het functioneren van de bestuurder en de Raad van Toezicht. Deze commissie vergadert minimaal één keer per jaar.
 • Auditcommissie Financiën: toezicht op en advies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van financiële middelen, het huisvestingsbeleid (onder andere nieuwbouw en verkoop) en de lopende samenwerkingsverbanden. Deze commissie vergadert twee tot vier keer per jaar over begroting, jaarverslag, huisvesting en eventuele andere financiële aangelegenheden.
 • Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie: toezicht op advies over kwaliteit, veiligheid en de innovatie van de zorg en de woonconcepten. Deze commissie vergadert twee tot vier keer per jaar over zorginhoudelijke en maatschappelijke thema’s, interne audits en innovatieve projecten. 
 • Raadscommissie: integrale commissie voor het vanuit de verschillende expertises uitdiepen van brede thema’s zoals integrale veiligheid en de visie op dementie in relatie tot huisvesting.

Buiten deze vergaderingen om hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onderling contact. Tevens heeft de Raad van Toezicht periodiek contact met het Management Team, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van tanteLouise.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur kunt u nalezen in het bestuursreglement. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht vindt u in het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt geheel in overeenstemming met de Governancecode Zorg 2017 en de Wet normering topinkomens (WNT).

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor consistente, goede zorg. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van tanteLouise. Daarbij hanteert de Raad van Toezicht, net als de bestuurder, de waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn vanuit de eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie en werken permanent aan de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en deskundigheid. Dit betekent voor de Raad van Toezicht van tanteLouise dat ieder lid:

 • Beschikt over gedegen kennis en ervaring om het totale beleid op hoofdlijnen te beoordelen;
 • Beschikt over een eigen specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak en die complementair is aan die van de andere leden van de Raad;
 • Beschikt over een fijngevoelige antenne voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst, en in staat is om voldoende mee te bewegen met de complexiteit van de samenleving en die van de organisatie;
 • (Keten)samenwerking en innovatie omarmt als noodzakelijke voorwaarde voor duurzame, kwalitatief hoogwaardige zorg en de toonaangevende rol die tanteLouise daarin als lerende organisatie heeft binnen de sector;
 • Nieuwsgierig is naar de zienswijzen van de andere leden van de Raad en bereid is de eigen inzichten daaraan te toetsen;
 • Een actieve toezichthouder is die vooruit kijkt, initiatief neemt en de moed heeft om onafhankelijk en op opbouwende wijze het beleid kritisch te belichten en vastberaden en vasthoudend is om de benodigde informatie te verkrijgen;
 • Beschikt over discipline en rust weet te bewaren, ook op momenten dat het spannend wordt;
 • Voldoende tijd besteedt aan (bij)scholing, het eigen optreden evalueert en bij voortduring de eigen visie herijkt;
 • Bereid is om verantwoording af te leggen over zijn of haar werkzaamheden en aanspreekbaar is op het eigen functioneren;
 • Een teamspeler is die bijdraagt aan een cultuur van vertrouwen, openheid, scherpte en saamhorigheid binnen de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van tanteLouise heeft een gewenste omvang van zes leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige formatie die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. In de samenstelling van de Raad is aandacht voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en leeftijd.

Over de vacatures: voorzitter en lid raad van toezicht 
Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijnen van de huidige voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht ontstaan twee vacatures. De vicevoorzitter treedt per 1 december terug en gaat door als lid van de Raad tot mei 2021. Een ander lid heeft de rol van vicevoorzitter reeds op zich genomen. De Raad van Toezicht heeft besloten om geen nieuwe voorzitter uit het eigen midden te benoemen en tot externe werving over te gaan. 

Dit maakt dat de Raad van Toezicht op zoek gaat naar zowel een nieuwe voorzitter als een nieuw lid met een zorginhoudelijk profiel. 

Voor beide toetredende kandidaten geldt dat zij ervaring hebben met thema’s als betaalbaarheid van de zorg, het actuele arbeidsmarktvraagstuk en de trend dat cliënten langer zelfstandig thuis willen, moeten en kunnen wonen. Specifiek voor tanteLouise zijn onder meer de volgende thema’s actueel:

 • De doorontwikkeling van de visie op zorg en dementie in vrijheid;
 • Het aangaan van uitdagingen om de zorg ook op termijn organiseerbaar en betaalbaar te houden;
 • Een passend antwoord formuleren op het arbeidsvraagstuk door innovatieve oplossingen en de inzet van moderne zorgtechnologie, in nauwe samenwerking met externe partners, zowel nationaal als internationaal;
 • Een ambitieus huisvestingsbeleid met een grote en meerjarige ontwikkelportefeuille, met meerdere gemeenten, aannemers en andere partijen. Doel is de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg, de ontwikkeling van nieuwe vormen van dagverzorging en het ombouwen van verzorgingshuizen naar eigentijdse en toekomstbestendige verpleeghuizen die ondersteunend zijn aan de dementievisie Leven in vrijheid. De huisvestingsopgave is in lijn met de demografische ontwikkelingen in de regio.

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • Heeft sterke voorzitterskwaliteiten, dat wil zeggen:
  • o heeft het vermogen om overzicht te houden, te analyseren, structureren en organiseren en kan rationaliseren zonder daarbij formalistisch te worden;
  • o investeert in teamvorming;
  • o draagt zorg voor gedegen besluitvorming;
  • o geeft ruimte aan debat en dialoog;
  • o houdt balans tussen aandacht voor soft en hard controls.
  • Is toegankelijk en in staat om gevoeligheden bespreekbaar te maken door een brug te slaan tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder;
  • Is een sterk klankbord en geeft ruimte voor ontwikkeling en intuïtie van de bestuurder;
  • Beschikt over een maatschappelijke en politieke antenne;
  • Heeft een bestuurlijke achtergrond in bijvoorbeeld de zorgsector en kan vanuit die ervaring en expertise over het veld van de gezondheidzorg heen kijken en begrijpt wat het betekent om te besturen in een turbulente omgeving met een complex stakeholderveld.
  • Is flexibel in tijd voor de invulling van de rol van voorzitter en als sparringpartner voor de Raad van Bestuur.

Het nieuwe Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijk profiel, tevens lid van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie:

 • Heeft gewerkt in de zorg, bij voorkeur de ouderenzorg, begrijpt de praktijk en wet- en regelgeving in de zorg en kent en herkent trends en ontwikkelingen in de sector;
  • Is vanuit ervaring en expertise een sterke sparringpartner voor de bestuurder wat betreft de strategische ontwikkeling van tanteLouise;
  • Kan zich prima inleven in de wereld van cliënten van tanteLouise en kan het cliëntenperspectief op een heldere manier verwoorden en dit doelgroep-denken inbrengen in het debat binnen de Raad;
  • Heeft een visie op thema’s die spelen binnen de langdurige zorg zoals veiligheid van cliënten en medewerkers, ontwikkelingen in de zorg- en woonomgeving, agressieproblematiek en de afweging tussen vrijheid en veiligheid van cliënten.

Tot slot is het de wens dat ten minste één van de twee toetredende kandidaten:

 • Een ervaren bestuurder is, bij voorkeur uit de zorg;
  • Uit de regio komt of aantoonbaar gevoel of affiniteit heeft met West-Brabant;
  • Ervaring heeft in toezicht, governance-vraagstukken en ontwikkeling.

Over de procedure:
TanteLouise laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt, partner van executive search bureau Van der Laan & Co. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatie uploaden via de link bij de betreffende vacature op https://vanderlaanco.nl/nl/vacatures/.

Informatie over deze functies kan worden ingewonnen via 035 548 07 60. 

Planning: 
Het selectieproces bestaat uit een gesprek met de leden van de wervingscommissie op 12 of 14 januari tussen 1630-2000 uur op locatie van Tante’s Zorglab in Steenbergen.
Met de benoembare kandidaten vindt daarna een gesprek plaats met de overige leden raad van toezicht, de raad van bestuur en een delegatie van OR en CCR. Het is de wens om het nieuwe lid te benoemen in februari 2020. 
.

Overige bronnen
Meer informatie vindt u hier: 

 • over tanteLouise : www.tantelouise.nl
  • de samenstelling raad van toezicht tanteLouise: 
  • de belangrijkste wet- en regelgeving Wet Langdurige Zorg: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz
  • de exclusiecriteria voor de raad van toezicht tanteLouise: art. 12.3 Statuten tanteLouise
  • Governancecode Zorg 2017: https://www.governancecodezorg.nl/ 
  • Wet Bestuur en Toezicht omtrent het maximaal aantal commissariaten bij ‘grote rechtspersonen’ is van kracht op deze vacature: https://vtoi-nvtk.nl/actueel/de-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr